...

จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ
รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
Nakhonsawan Photo Art Workshop #1
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

VDO แนะนำสาขาวิชา

ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
15-16 ก.ย.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์นวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 แบบ Creativity-Based Learning
28-29 มิ.ย.2561

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
25 มิ.ย.2561

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ