นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#8

ดาน์วโหลด

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#7

ดาน์วโหลด

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#6

ดาน์วโหลด

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#1

ดาน์วโหลด


ภาพกิจกรรม การแสงผลงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ

Art and Design # 5
2-3 มิถุนายน 2558

Art and Design # 3
21-22 สิงหาคม 2556

Art and Design # 6
31 Aug - 1 Sep 2016

Art and Design # 4 ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4
29-30 กรกฎาคม 2557

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูษิต คำชมภู
รองศาสตราจารย์ พรรษประเวศ อชิโนบุณวัฒน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ยุวดี ทองอ่อน
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง
อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู
อาจารย์กันยาพร กุลฑลเสพย์
อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด
อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์

ออกแบบปก

อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความในวารสารวิชาการ

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์นพคุณ นิศามณี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ศุภพงษ์ ยืนยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัก สวรรณวัจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกกมล โรจน์จิรนันท์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ วรพจน์ ส่งเจริญ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ ดีน แลนดูชี (Dean Landucci) Stamford International University

สำนักงาน

    สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
    โทรศัพท์ : 0-5621-9100 ต่อ 2308 โทรสาร : 0-5688-2731

เว็บไซต์

  • http://ait.nsru.ac.th /Art and Design
  • อีเมลล์ tawatpayim@hotmail.com

วารสารวิชาการ ศิลปะและการออกแบบ ปีที่ 1
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2558

ดาน์วโหลด

Art and Design # 5
2-3 มิถุนายน 2558

Art and Design # 3
21-22 สิงหาคม 2556

Art and Design # 6
31 Aug - 1 Sep 2016

Art and Design # 4 ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4
29-30 กรกฎาคม 2557

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#8

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#7

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#6

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบArt&Design#1