นางสาวกันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์  (หัวหน้าสาขา)

 

ประวัติการศึกษา
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.นเรศวร
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.รามคำแหง
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ส.ราชภัฏนครสวรรค

ผศ.สันติ     พงษ์พรต  


 

ประวัติการศึกษา
- ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏพระนคร
- วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) ส.ราชถัฏพระนคร
- กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก วท.ด.(วัสดุศาสตร์) ม.เชียงใหม่

ผศ.ดร.สุรชัย    บุญเจริญ


 

ประวัติการศึกษา

- ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) ม.ราชภัฏพระนคร
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มศว.ประสานมิตร
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) ส.ราชภัฏเทพสตร

นายณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ


ประวัติการศึกษา

- วศ.ม (การจัดการ) ม.นเรศวร
- กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา) ม.นเรศวร
- วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์ ) ส.ราชภัฏนครสวรรค

นายเสกสิทธิ์    รัตนสิริวัฒนกุล


 

ประวัติการศึกษา
- วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) ม.สยาม
- วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.สยาม

นายภูริช    ยิ้มละมัย


 

ประวัติการศึกษา
- วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) ม. นเรศวร
- วศ.บ.(วิศกรรมคอมพิวเตอร์) ม.นเรศวร

นายจุติพรรษ์  อนิวรรตกูล


ประวัติการศึกษา

- วท.ม.(เทคโนโลยีอุณหภาพ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) ม.หอการค้าไทย
- กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก วศ.ด (พลังงาน) ม.เชียงใหม่