ภาพกิจกรรม l บริการวิชาการ สาขาวิชาการออกแบบ


งานบริการวิชาการ l อบรม วิทยากร

Image 01

อบรมลงรักปิดทอง

Image 01

อบรมทำหุ่นกระบอก

Image 01

อบรมการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์

Image 01

ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

Image 01

ลงพื้นที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
>>

กิจกรรมการศึกษาดูงาน l งานพัฒนานักศึกษา

Image 01

ศึกษาดูงานเชียงใหม่

Image 01

Workshop SINGHA

Image 01

ศึกษาดูงาน SCG กรุงเทพ

Image 01

ออกค่ายอาสาพัฒนา

Image 01

Workshop Art&Design
>>

กิจกรรมการเรียนการสอน

Image 01

รายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ

Image 01

รายวิชาออกแบบของที่ระลึก

Image 01

รายวิชากราฟิก 1

Image 01

รายวิชาออกแบบกราฟิก

Image 01

รายวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์
>>