ภาพกิจกรรม l การประกวด สาขาวิชาการออกแบบ

NISIT_A

 


รางวัลการประกวดของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ : โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

Image 01

นางสาวนุสบา นกทอง
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทของใช้ของตกแต่ง

Image 01

นายวีระวุฒ นิพนธ์
รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทเครื่องแต่งกาย

Image 01

นายกฤษฏิ์ สีสัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทของใช้ของตกแต่ง

Image 01

นางสาวนุสบา นกทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทเครื่องแต่งกาย

Image 01

นายคมน์คณิต เกิดโพชา
รางวัลชมเชย
ประเภทเครื่องแต่งกาย
>>

รางวัลการแข่งขัน โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ : เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8

Image 01

นายภพพงษ์ พลญาพิพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Image 01

นายณรงฤทธิ์ เอี่ยมศิริ
รางวัลชนะเลิศ
ทักษะการถ่ายภาพ

Image 01

นายคงฤทธิ์ พันธมิตร
รางวัลชนะเลิศ
ทักษะการถ่ายภาพ

Image 01

นายวัชรพงษ์ ตันติพงษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะการออกแบบงาน 2 มิติ

Image 01

นายวีระวุฒ นิพนธ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะการออกแบบงาน 2 มิติ

Image 01

นายสุวิศาล แสงโพธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะการ Sketch Design

Image 01

นางสาวนันท์นภัส เกิดสินวงษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทักษะการ Sketch Design

Image 01

นางสาวน้ำฝน บำรุงศรี
รางวัลชมเชย
ทักษะการ Sketch Design

Image 01

นายขจรศักดิ์ ดีศรี
รางวัลชมเชย
ทักษะการถ่ายภาพ

Image 01

นายนฤปนาท อินทปัญญ์
รางวัลชมเชย
ทักษะการถ่ายภาพ
>>