ภาพกิจกรรม l อบรม สัมมนา สาขาวิชาการออกแบบ


กิจกรรมการศึกษาดูงาน l งานพัฒนานักศึกษา

Image 01

ศึกษาดูงานเชียงใหม่

Image 01

Workshop SINGHA

Image 01

ศึกษาดูงาน SCG กรุงเทพ

Image 01

ออกค่ายอาสาพัฒนา

Image 01

Workshop Art&Design