ติดต่อ l สอบถามข้อมูล สาขาวิชาการออกแบบ


Image 02

 

   

สาขาวิชาการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


398 หมู่ 9  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์  60000

โทร. 0-5621-9100-29  ต่อ  2308  โทรสาร 0-5688-2731