NISIT_A1 NISIT_B2 NISIT_C3 NISIT_D4 NISIT_E5
Photo Slideshow by WOWSlider.com v3.9

Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

 

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

Image 01

สาขาวิชาการออกแบบ...รวมทั้ง
การพัฒนางานทางด้านงานวิจัยในสาขาวิชาร่วมกับ
การพัฒนาชุมชน


คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
สำหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตร
ที่เรียนไม่เต็มเวลา


จุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถประกอบอาชีพ
ทางด้านการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสาขาการออกแบบ
2. เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสังคม ท้องถิ่น
3. มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ


Bachelor of Fine Arts Program in Design

Image 02แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่โครงร่าง รูปแบบ สัดส่วน วัสดุ
ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ทั้งในระดับชุมชนและสู่ระดับมาตรฐาน

สถา

More >>

 


Image 02

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิก
โดยเน้นการศึกษาด้านงานสื่่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย
เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบ หลักการออกแบบ กระบวนการ
และเทคนิคต่างๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ด้านการออกแบบ

More >>