Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

Image 01


>> PORTFORIO : ผลงานสาขาวิชาการออกแบบ : แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก cCOM-GRAPHICDESIGN

 

Image 02

 

แนวทางการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบงานกราฟิก
โดยเน้นการศึกษา ด้านงานสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อมัลติมีเดีย เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบ หลักการ
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปด้านการออกแบบ
นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คือ ผู้ที่ออกแบบ สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
และงานมัลติมีเดียต่างๆ โดยใช้องค์ประกอบ หลักการ ทฤษฎี เทคนิค
กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคแนวทางการประกอบอาชีพ

ทำงานเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมกราฟิกดีไซน์ และศิลปะเชิงกราฟิก
ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพกราฟิกเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์
ชิ้นงานการออกแบบ งานหลักของกราฟิกดีไซเนอร์ คือ สร้างงานกราฟิก
สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย เช่น โบรชัวร์ และงานโฆษณา การเรียงพิมพ์
การสร้างภาพประกอบ การออกแบบเว็บไซต์ หรือทำงานเป็นอาจารย์
และสามารถกระกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก

<< Back

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร : แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

Image 01 Image 01 Image 01
Image 01 Image 01