Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

Image 01


>>
PORTFORIO : ผลงานสาขาวิชาการออกแบบ : แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ c PRODUCTDESIGN

 

Image 02

 

แนวทางการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่โครงร่าง รูปแบบ สัดส่วน วัสดุ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยและความงาม
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ทั้งในระดับชุมชนและสู่ระดับมาตรฐานนักออกแบบผลิตภัณฑ์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผู้ที่เรียนรู้และฝึกฝนทั้งด้านวิทยาการที่ก้าวหน้าต่างๆ
กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ และหลักการออกแบบ สามารถเข้าใจ วิเคราะห์
ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยกรรมวิธีด้านอุตสาหกรรมแนวทางการประกอบอาชีพ

ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนดวัสดุ กรรมวิธี
การผลิต การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการแก้ไข ปรุงปรุงผลิตภัณฑ์
เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
ผลิตภัณฑ์ เป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

<< Back

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร :แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

Image 01 Image 01 Image 01
Image 01 Image 01 Image 01