สาขาวิชาการออกแบบ


Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

 

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

- รายวิชา 6141101 หลักการออกแบบ
- รายวิชา 6144208 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น
- รายวิชา 6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม

- รายวิชา 6143207 ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
- รายวิชา 6143606 ออกแบบกราฟิก 3
- รายวิชา 6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ  
- รายวิชา 6144623 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น

- รายวิชา 6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
- รายวิชา 6144302 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม

- รายวิชา 6143601 การตลาดสำหรับการออกแบบ
- รายวิชา 6143203
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
- รายวิชา 6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
- รายวิชา
6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2

 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์

- รายวิชา 6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
- รายวิชา
6142114 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง
- รายวิชา 6141110 สุนทรียศาสตร์
เพื่อการออกแบบ
- รายวิชา 6144625 งานพิมพ์ซิลค์สกรีน
- รายวิชา 6142604 ออกแบบกราฟิก 1

 


 อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด

- รายวิชา 6141104 เขียนแบบเทคนิค 1
- รายวิชา 6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

- รายวิชา 6144209 หัตถกรรมผ้าบาติก
- รายวิชา 6141118 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 


แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก


รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อะชิโนบุญวัฒน์

- รายวิชา 6141103 วาดเส้นเบื้องต้น
- รายวิชา 6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ
- รายวิชา 6141111 วาดเส้นขั้นสูง
- รายวิชา 6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1
- รายวิชา 6144116 การวาดเส้นคาแรคเตอร์
- รายวิชา 6144622 การสร้างภาพประกอบ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง

- รายวิชา 6142608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมิติ
- รายวิชา 6143616 การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย
- รายวิชา 6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ทองอ่อน

- รายวิชา 6142617 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
- รายวิชา 6142618 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
- รายวิชา 6143210 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
- รายวิชา 6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแฟชั่นดร.สุจิตรา อยู่หนู

- รายวิชา 6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ 1
- รายวิชา 6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
- รายวิชา 6142624 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
- รายวิชา 6141102 เขียนแบบเทคนิค 2
- รายวิชา 6143912 เทคนิคการนำเสนอผลงาน  

 

 

 ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

- รายวิชา 6141112 ประวัติกราฟิก
- รายวิชา 6142107 กายวิภาคเชิงกล
- รายวิชา 6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
- รายวิชา 6142619 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3
- รายวิชา 6142620 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4
- รายวิชา 6143603 กราฟิกเพื่องานบรรจุภัณฑ์