อาคาร l ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการออกแบบ


 

Image 02

อาคาร 11 : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชั้น 5 : สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ชั้น 4 :
สาขาวิชาวิศวกรรม
ชั้น 3 : สาขาวิชาการออกแบบ
ชั้น 2 : ห้องสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ชั้น 1 : ห้องประชุม ห้องเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการงานช่าง
ห้องศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 

 


Image 02

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการออกแบบ

ห้อง 1138 : ห้องพักอาจารย์
ห้อง 1137 : ห้องปฏิบัติการ Drawing
ห้อง 1136 : ห้องเรียน ห้องสมุดสาขาวิชาการออกแบบ
ห้อง 1135 : ห้องปฏิบัติการ Stodio , ซิลค์สกรีน
ห้อง 1134 : ห้องพักอาจารย์
ห้อง 1133 : ห้องเรียน
ห้อง 1132 : ห้องเรียน
ห้อง 1131 : ห้องพักอาจารย์

ห้อง 1124 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้อง 1118 : ห้องศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 

Image 02

ห้อง 1137 :
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ Drawing

ห้องนี้เป็นห้องสำหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย
และเป็นห้องปฏิบัติการ Drawing ในรายวิชาวาดเส้น ภายในห้อง
จะตกแต่งไปด้วยหุ่นจำลองรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานวาดเส้น
พื้นฐานของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1

 

 

 

 

 

Image 02ห้อง 1136 :
ห้องเรียน ห้องสมุดสาขาวิชาการออกแบบ

ห้องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จัดเป็นห้องเรียน ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ในวิชาบรรยายโดยจัดเป็น
ห้องเรียนรวมที่สามารถใช้เรียน ได้ในทุกรายวิชา ส่วนที่ 2
จะเป็นห้องสมุดประจำสาขาวิชาการออกแบบ
เป็นสถานที่รวบรวมหนังสือ ตำรา เอกสารต่างๆ รวมทั้ง
สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบ
เพื่อบริการคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้า มีบริการอินเตอร์เน็ต สำหรับการสืบค้นหนังสือ
ตำรา อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ค้นคว้าวิจัยเบื้องต้น และรายวิชาโครงการพิเศษอีกด้วย

 

Image 02

ห้อง 1135 :
ห้องปฏิบัติการ Stodio , ซิลค์สกรีน

ห้องนี้เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ Stodio ที่ใช้ในการ
ถ่ายภาพ ตัดต่อ บันทึกเสียง ในแขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก และเป็นห้องซิลค์สกรีน เพื่อใช้ในงานซิลค์สกรีนใน
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

Image 02

ห้อง 1124 :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาการออกแบบ
ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติการด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
นอกจากนี้ยังใช้ในส่วนของการฝึกอบรม สัมนาด้านคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

Image 02

ห้อง 1118 :
ห้องศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของสาขาวิชาการออกแบบ เป็นทั้งส่วนที่ฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และเปิดให้บริการงานทางด้านออกแบบสำหรับ
หน่วยงานและบุคคลภายนอก งานที่ให้บริการทางด้านการ
ออกแบบ เช่น งานสิ่งพิมพ์ งานพรีเซนต์ งานบรรจุภัณฑ์
ตกแต่งสถานที่ งานซิลค์สกรีน เป็นต้น