ผลงานออกแบบกราฟิก งานสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ

การออกแบบโปสเตอร์ l โปสการ์ด ด้วยโปรแกรม Photoshop , Illustrator

Image 01
Image 01
Image 01
นายสิทธา ชัยสุภา
นายอัครวินทร์ เชยชมศรี
นางสาวอุรัจฉัท ศรีอนุชาต

Image 01
Image 01
Image 01
นางสาวชุติภา จันทร์บัวลา
นางสาวอุษา จันทร์ทอง
นายศักดิ์ศิษฎ์ ทัสนานุตริยะ


ผลงานออกแบบกราฟิก งานสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ

การออกแบบหนังสือ l คู่มือ l นิตยสาร l วารสาร ด้วยโปรแกรม Indesign , PageMaker, Photoshop , Illustrator


หนังสือภาพถ่าย ชุดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดย นางสาวจารุวรรณ กุลศรี นางสาวดุจเดือน เศรษฐกุดั่น และ นายณัฐพร ศรีแก้ว

Image 01 Image 01
Image 01
หนังสือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
โดย นางสาวจุลดา จงเกษการ

 

ผลงานออกแบบกราฟิก มัลติมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบ

การออกแบบสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Flash , Premeir Pro, Dreamweaver

Image 01
Image 01
Image 01
นางสาวชุติภา จันทร์บัวลา
นางสาวอุษา จันทร์ทอง
นายศักดิ์ศิษฎ์ ทัสนานุตริยะ