สถานะ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา ข้าราชการ พนักงาน อัตราจ้าง รศ. ผศ. อาจารย์ ป.เอก ป.โท ป.ตรี
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มีคณาจารย์ จำนวน     5     คน จำแนกเป็น 0 5 0 1 4 0 3 2 0
การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มีคณาจารย์ จำนวน     5     คน จำแนกเป็น 1 4 0 1 4 0 2 3 0
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มีคณาจารย์ จำนวน     4     คน จำแนกเป็น 1 3 0 0 3 1 3 1 0
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มีคณาจารย์ จำนวน     3     คน จำแนกเป็น 0 3 0 1 2 0 2 1 0
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มีคณาจารย์ จำนวน     3     คน จำแนกเป็น 1 2 0 0 2 1 1 2 0
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน     4     คน จำแนกเป็น 2 2 0 0 2 2 2 2 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน     6     คน จำแนกเป็น 2 3 0 0 4 2 1 5 0
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน     7     คน จำแนกเป็น 1 6 0 0 5 2 1 6 0
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีคณาจารย์ จำนวน     5     คน จำแนกเป็น 2 3 0 0 4 1 3 2 0
การจัดการงานวิศวกรรม มีคณาจารย์ จำนวน     6     คน จำแนกเป็น 0 6 0 0 6 0 2 4 0
วิศวกรรมพลังงาน มีคณาจารย์ จำนวน     6     คน จำแนกเป็น 2 3 0 0 4 2 2 4 0
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร มีคณาจารย์ จำนวน     5     คน จำแนกเป็น 0 5 0 0 3 2 1 4 0
รวม มีคณาจารย์ จำนวน     59     คน จำแนกเป็น 12 45 0 3 43 13 23 36 0