ข้อมูลรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2559ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 คะแนนประเมิน หมายเหตุ
1 2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 2 [5611534201] : วิศวกรรมพลังงาน อ.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
น.ส.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
4.65
2 2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 [5611531201] : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต อ.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
น.ส.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
4.83
3 4273301 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 [5711358201] : สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
4.68
4 5003501 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
4.93
5 5003701 สรีรวิทยาการผลิตพืช 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
4.92
6 5003702 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 1 [5611521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
4.76
7 5003704 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 1 [5611521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
4.75
8 5003901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.สุกัญญา สุจริยา
4.9
9 5004804 สหกิจศึกษา 1 ผศ.สมชาย ศรีพูล
5 เปิดหมู่เรียนพิเศษ
10 5004903 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 [5611521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพื ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
4.65
11 5213601 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
4.85
12 5222501 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.นพดล ชุ่มอินทร์
4.96
13 5232706 เห็ดและการผลิตเห็ด 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
4.8
14 5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
4.81
15 5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 2 เลือกเสรี อ.นพดล ชุ่มอินทร์
4.87
16 5241501 หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น 1 [5911522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.สมชาย ศรีพูล
4.94
17 5242301 เทคโนโลยีการผลิตโคนม 1 [5611522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
4.29
18 5242401 โภชนศาสตร์สัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
4.78
19 5242403 ปฏิบัติการสำหรับวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ 1 [5611522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
4.21
20 5242601 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 1 [5611522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ชนณภัส หัตถกรรม
4.8
21 5243301 ยาและการใช้ยาสัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
4.67
22 5243501 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
ผศ.ธันวา ไวยบท
4.62
23 5243901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตสัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
4.77
24 5244902 สัมมนาทางการผลิตสัตว์ 1 [5611522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
4.36
25 5253701 อาหารปลอดภัยและมาตรฐานฟาร์ม 1 [5611522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
ผศ.สมชาย ศรีพูล
4.69
26 5261101 หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 [5911523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.8
27 5262104 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 1 [5811523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
4.93
28 5263107 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 1 [5611523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงษ์
4.67
29 5263202 การเพาะพันธุ์ปลา 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงษ์
4.62
30 5263203 ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงษ์
4.6
31 5263206 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 1 เลือกเสรี ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
4.66
32 5263206 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 3 เลือกเสรี อ.จามรี เครือหงษ์
4.52
33 5263206 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 4 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงษ์
อ.สุรภี ประชุมพล
4.69
34 5263206 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 2 เลือกเสรี อ.สุรภี ประชุมพล
4.61
35 5263901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายปิยะเทพ อาวะกุล
4.79
36 5264702 เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 [5611523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงษ์
อ.สุรภี ประชุมพล
4.68
37 5264902 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 [5611523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.62
38 5264903 ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 [5611523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.59
39 5271301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1 [5911524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
4.81
40 5273103 กฎหมายและข้อบังคับของอาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
4.39
41 5273104 สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 1 [5611524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
4.81
42 5273202 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
4.93
43 5273302 การแปรรูปอาหาร 1 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
4.95
44 5273303 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
5
45 5273503 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
4.91
46 5273601 อาหารและโภชนาการ 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
4.23
47 5273701 เคมีอาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.86
48 5273702 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.83
49 5273703 หลักการวิเคราะห์อาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.89
50 5273704 ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.84
1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Next