ข้อมูลรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 2/2559ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 คะแนนประเมิน หมายเหตุ
1 2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 1 [5711531202] : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ห้อง 1, 2 อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
4.81
2 2313705 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม 1 [5611531201] : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต อ.ปิยลาภ มานะกิจ
4.47
3 2313705 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม 2 [5611534201] : วิศวกรรมพลังงาน อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
4.2
4 5001101 หลักการผลิตพืช 1 [5911521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
4.97
5 5003501 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
4.76
6 5003705 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.สุกัญญา สุจริยา
4.81
7 5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
4.91
8 5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงส์
4.8
9 5003901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 1 [5511521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์
5 เปิดหมู่เรียนพิเศษ
10 5004703 การปรับปรุงพันธุ์พืช 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.สุกัญญา สุจริยา
4.78
11 5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 [5511521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
5 เปิดหมู่เรียนพิเศษ
12 5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 [5611522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
4.75
13 5004804 สหกิจศึกษา 1 [5611523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.72 เปิดหมู่เรียนพิเศษ
14 5004902 สัมมนาทางการเกษตร 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
4.91
15 5211101 ปฐพีวิทยา 1 [5911521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
4.95
16 5232201 หลักการผลิตผัก 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
4.78
17 5232701 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 1 [5811521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
4.86
18 5232702 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 1 [5811521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
4.85
19 5232706 เห็ดและการผลิตเห็ด 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
4.67
20 5233501 หลักการขยายพันธุ์พืช 1 [5811521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
4.83
21 5233702 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 1 [5511521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์
5 เปิดหมู่เรียนพิเศษ
22 5233703 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์
4.89
23 5233704 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 1 [5711521201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์
4.91
24 5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์
4.88
25 5233705 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 2 เลือกเสรี อ.นพดล ชุ่มอินทร์
4.86
26 5242302 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ-กระบือ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.ธันวา ไวยบท
4.92
27 5242402 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
4.85
28 5242403 ปฏิบัติการสำหรับวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
4.74
29 5242601 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
ผศ.สมชาย ศรีพูล
4.92
30 5242702 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1 [5811522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.สมชาย ศรีพูล
4.92
31 5244201 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 1 [5711522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
4.86
32 5252201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1 [5811522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
4.4
33 5252202 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1 [5811522201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
4.96
34 5261102 การส่งเสริมประมง 1 [5911523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงส์
4.72
35 5261103 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 1 [5911523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ดร.ปิยะเทพ อาวะกุล
4.81
36 5262105 วิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำทางการประมง 1 [5811523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
อ.จามรี เครือหงส์
4.97
37 5263106 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงส์
4.64
38 5263108 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนและสาหร่าย 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.81
39 5263109 พรรณไม้น้ำประดับ 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.84
40 5263204 อาหารและการให้อาหารปลา 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงส์
4.49
41 5263205 ปฏิบัติการอาหารและการให้อาหารปลา 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
4.81
42 5263206 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 1 เลือกเสรี ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
4.82
43 5263207 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 1 [5711523201] : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.จามรี เครือหงส์
อ.สุรภี ประชุมพล
4.59
44 5271601 อาหารและโภชนาการ 1 [5911524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
4.36
45 5272201 หลักจุลชีววิทยาทางอาหาร 1 [5811524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
4.74
46 5272501 การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น 1 [5811524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
4.41
47 5272502 วิศวกรรมอาหารเบื้องต้น 1 [5811524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.7
48 5273101 การประเมินคุณภาพอาหารและการควบคุม 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.03
49 5273102 การประกันความปลอดภัยของอาหาร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
4.4
50 5273104 สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 1 [5711524201] : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
3.6
1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Next