ฐานข้อมูลการขอเทียบรายวิชาที่ หลักสูตรสถานศึกษาอื่นๆ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการเทียบ
1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
2558
6174308 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
ได้
2 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2103 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟ้า
2558
6172401 การผลิตกำลังไฟฟ้า
ไม่ได้
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3100-0103 กลศาสตร์ของไหล
2558
6173107 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ได้
4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต์
2558
6174502 ระบบทำความเย็นและการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ได้
5 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2558
6173705 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ไม่ได้
6 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์
2558
6171104 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ไม่ได้
7 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
2558
6173704 ระบบนิวเมติกส์
ได้
8 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
2558
6172301 เครื่องกลไฟฟ้า
ไม่ได้
9 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2107 การอนุรักษ์พลังงานความร้อน
2558
6174607 พลังงานทดแทน
ได้
10 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2104 เครื่องกลไฟฟ้า 3
2558
6171302 หม้อแปลงไฟฟ้า
ไม่ได้
11 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2558
6183409 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ได้
12 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
2558
6173105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ได้
13 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2558
6174301 ระบบควบคุม
ได้
14 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2558
6183403 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
ได้
15 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
2558
6173704 ระบบนิวเมติกส์
ได้
16 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2558
6174308 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
ได้
17 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2558
6174502 ระบบทำความเย็นและการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้
18 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า
2558
6174202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
ได้
19 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 2
2558
6172303 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
ได้
20 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
2558
6173705 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ได้
21 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1
2558
6172301 เครื่องกลไฟฟ้า
ได้
22 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
2558
6174106 มาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย
ได้
23 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-1001 วงจรไฟฟ้า
2558
6172103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ได้
24 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2558
6183702 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้
25 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
2558
6172201 การติดตั้งไฟฟ้า
ได้
26 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
2558
6172402 ระบบไฟฟ้ากำลังและการส่งจ่าย
ได้
27 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน
2558
6174603 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้
28 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2546
3104-2103 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า
2558
6172402 ระบบไฟฟ้ากำลังและการส่งจ่าย
ไม่ได้
29 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
2558
6174604 การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
ได้
30 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2558
6174301 ระบบควบคุม
ได้
31 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
2558
6173704 ระบบนิวแมติกส์
ได้
32 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
2558
6173105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ได้
33 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2207 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
2558
6173403 การป้องกันระบบไฟฟ้า
ไม่ได้
34 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2403 ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน
2558
6174603 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้
35 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2306 ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2558
6174502 ระบบทำความเย็นและการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้
36 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
2558
6172402 ระบบไฟฟ้ากำลังและส่งจ่าย
ได้
37 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า
2558
6174202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
ได้
38 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
2558
6183104 ปฏิบัติงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้
39 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2558
6183409 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ได้
40 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
2558
6173705 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ได้
41 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 2
2558
6172303 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
ได้
42 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-1001 วงจรไฟฟ้า
2558
6172103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ได้
43 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1
2558
6172301 เครื่องกลไฟฟ้า
ได้
44 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2546
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
2558
6174106 มาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย
ได้
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการลพบุรี 2546
3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2558
6183403 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
ได้
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการลพบุรี 2546
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
2558
6184302 ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์
ไม่ได้
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการลพบุรี 2546
3104-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2558
6183409 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ได้
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการลพบุรี 2546
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
2558
6174604 การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
ได้
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการลพบุรี 2546
3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2558
6174502 ระบบทำความเย็นและการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการลพบุรี 2546
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
2558
6174308 การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม
ไม่ได้
1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Next