...

27 ก.ย.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

...

23 ก.ย.64 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง"

...

10 ก.ย.64 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

...

9 ก.ย.64 วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน #แขนงวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ #แขนงวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

...

7 ก.ย.64 การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ครั้งที่ 3/2564

...

6 ก.ย.64 โครงการ พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

...

3 ก.ย.2564 ประชุมออนไลน์ KM เรื่อง การแนะแนวประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2565

...

2 ก.ย.64 พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม และองค์พระพิรุณ

...

1 ก.ย.64 โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ส.ป.ก.นครสวรรค์)

...

28 ส.ค.64 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครสวรรค์

...

27 ส.ค.64 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

25 ส.ค.64 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2564 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

...

25 ส.ค.64 รับมอบ ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง(สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)

...

24 ส.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตด้วยลีน” (lean)

...

24 ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (วาระพิเศษ)

...

23 ส.ค.64 การเรียนรู้แบบ field work วิชาเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

...

23 ส.ค.64 ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

...

20 ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 (e-Meeting)

...

18 ส.ค.64 ธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

...

16 ส.ค.64 ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

...

10 ส.ค.64 วิพากษ์หลักสูตรใหม่ คบ.เกษตรศาสตร์

...

10 ส.ค.64 วิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ.)

...

22 ก.ค.64 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

...

20 ก.ค.2564 กิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ม.16 บ้านไร่ใหญ่

...

14 ก.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

7 ก.ค.64 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2564

...

7 ก.ค.64 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดออนไลน์ ในหัวข้อ "Design for New Normal"

...

6 ก.ค.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

...

6 ก.ค.64 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

...

5 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

3 ก.ค.64 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาพื้นที่ทำกินและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากไบโอชา (Biochar)

...

5 ก.ค.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

...

5 ก.ค.64 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร "โครงการ การขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกร โดยสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย"

...

4 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

...

4 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

...

3 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

...

3 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

...

2 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

...

2 ก.ค.64 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

...

26-27 มิ.ย.64 โครงการเพิ่มทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill

...

28 มิ.ย.64 โครงการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจความงามและแฟชั่น

...

19 มิ.ย.64 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

...

19-20 มิ.ย.64 การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่

...

16 มิ.ย.64 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2564

...

14 มิ.ย.64 คลินิกเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)

...

12-13 มิ.ย.64 โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

...

10 มิ.ย.64 การประชุมหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2564

...

9 มิ.ย.64 โครงการการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกร โดยสภาวิศวกร

...

8 เม.ย.64 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญคณะเทคโนฯ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

...

5-6 เม.ย.64 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 2

...

3-4 เม.ย.64 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 1

...

4 เม.ย.64 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

...

31 มี.ค.64 การประชุมศึกษารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนแนวนโยบายและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

...

30-31 มี.ค.64 แนวทางการยกระดับเกษตรปลอดภัยให้ได้รับรอง GAP ในชุมชน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

30 มี.ค.64 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

29 มี.ค.64 กิจกรรมร่วมวางแผนการวางแผนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่

...

19-21 มี.ค. และ 26-27 มี.ค.64 อบรมภาษาอังกฤษ English Camp

...

25 มี.ค.64 วิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบลีน

...

23 มี.ค.64 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

...

22 มี.ค.64 ปัจฉิมนิเทศนักษา

...

22 มี.ค.64 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้าน ระบบโลจิสติกส์และขนส่งทางราง

...

20-21 มี.ค.64 หลักสูตรระยะสั้นศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง

...

19 มี.ค.64 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

18 มี.ค.64 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพการผลิตไก่พันธุ์แสมดำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

...

17 มี.ค.64 บริการวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ open house โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์

...

17 มี.ค.64 พิธีเปิดและดำเนินการโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่การมีการงานทำ-มีอาชีพ ณ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

17 มี.ค.64 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

...

16 มี.ค.64 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "โหนก หลุม ควาย" Hope และธนาคารควาย Buffalo Bank Model

...

11 มี.ค.64 โครงการระบบการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

9 มี.ค.64 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีผลิตสัตว์) ให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม ณ ฟาร์มสุขโตฟาร์ม

...

8-9 มี.ค.64 การอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

...

6-7 มี.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

...

5 มี.ค.64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

...

2 มี.ค.64 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อบต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

26 ก.พ.64 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยธรรมชาติจากสับปะรด และฟางข้าว สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระดาษและการทอเส้นใยจากใยสับปะรด

...

23 ก.พ.64 โครงการการจัดการความรู้ (KM) "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นและการเผยแพร่บทความวิชาการที่มีคุณภาพ"

...

20-21 ก.พ.64 โครงการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล “อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์”

...

19 ก.พ.64 โครงการงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

...

16 ก.พ.64 ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ตำบลวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

...

16 ก.พ.64 ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

16 ก.พ.64 ติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วังม้า ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

14 ก.พ.64 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

...

11 ก.พ.64 ประชุมติดตาม แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

...

10 ก.พ.64 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

...

2 ก.พ.64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

...

27 ม.ค.64 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

27 ม.ค.64 กิจกรรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอก ทำตามรอยพ่อ บ้านหนองกระโดน ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

25 ม.ค.64 ปรึกษาหารือในการดำเนินการโครงการฯ การกำหนดกิจกรรม การติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

...

22 ม.ค.64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

...

19 ธ.ค.63 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า (ช่างหรั่ง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

18 ธ.ค.63 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

...

15 ธ.ค.63 สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้ให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

...

15 ธ.ค.63 การสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

...

6-8 ธ.ค.63 ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

...

3 ธ.ค.63 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 3 เรียนรู้การทำปลาส้ม ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลเกรียงไกร

...

3-4 ธ.ค.63 นิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC)

...

1 ธ.ค.63 โครงการประะชุมสัมมนา "สนส.สัญจร"

...

30 พ.ย. - 1 ธ.ค.63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

...

26-27 พ.ย.63 กิจกรรม พัฒนาแผนธุรกิจ การตลาดเพื่อการส่งออก และการตลาดออนไลน์

...

5 พ.ย.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

31 ต.ค.63 มหกรรมติว Wisdom V Education Expo

...

29 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

28 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียทหารอากาศอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

...

27 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

...

26 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

...

22 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

...

21 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา และโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

...

20 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร

...

15 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท

...

14 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโกรกพระ

...

12 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

...

10 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

...

9 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

...

30 ก.ย.2563 การประชุมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

28 ก.ยง2563 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup

...

2 ก.ย.2563 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปีที่ 4 เรียนในรายวิชา ส่งเสริมการประมง

...

1 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2563

...

27 ส.ค.63 การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 30

...

26 ส.ค.63 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ

...

25 ส.ค.63 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 เรียนปฏิบัติการเพาะพันธุ์และแปลงเพศปลานิล ณ ศพจ. นครสวรรค์

...

24 ส.ค.63 การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปี 2563

...

21 ส.ค.63 การประชุม คณะทำงาน AIC ครั้งที่ 2/2563

...

19 ส.ค.63 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

...

13 ส.ค.63 นิทรรศการผลงานนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ​ WIL:Work​ integrated learning

...

8 ส.ค.2563 โครงการอบรม บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

...

6 ส.ค.2563 พิธีไหว้องค์พระพิรุณ ประจำปี 2563

...

5 ส.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศอินทรีย์และเห็ด

...

4 ส.ค.2563 ร่วมประชุมหารือเตรียมดำเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park NSRU)

...

3-4 ส.ค.2563 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

...

30-31 ก.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแปรรูปผลิตถัณฑ์จากกล้วย

...

30 ก.ค.2563 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

...

22-23 ก.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

...

22 ก.ค.2563 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2563

...

19 ก.ค.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา #สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

...

16-17 ก.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางเกษตรท้องถิ่นด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

...

13 ก.ค.2563 กิจกรรมแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "การกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน GAP วิธีการผลิต วิธีใช้สารชีวภัณฑ์"

...

11-12 ก.ค.2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

3 ก.ค.2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

3 ก.ค.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

3 ก.ค.2563 ผศ. ชัชชัย เขื่อนธรรม นำนักศึกษา ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา

...

2 ก.ค.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

2 ก.ค.2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

2 ก.ค.2563 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์​ เข้ารับทุนการศึกษาจาก​ พระครูวิธานปริยัติคุณ​

...

2 ก.ค.2563 ร่วมประชุมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

...

2 ก.ค.2563 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

...

1 ก.ค.2563 63-07-01 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

1 ก.ค.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

1 ก.ค.2563 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

30 มิ.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) ครั้งที่ 1/2563

...

24 มิ.ย.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

...

24 มิ.ย.2563 63-06-24 การประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center :AIC)

...

19 มิ.ย.2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนฯ ประชุมการเตรียมแผนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

...

18 มิ.ย.2563 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ จัดการประชุมเพื่อพัฒนาชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

...

9 มิ.ย.2563 มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิวา คมสันทัด และ นายอนุรักษ์ สุขดารา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวด​ #สหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

...

1 มิ.ย.2563 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation : AIC) และประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

...

29 พ.ค.2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนฯ และเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกำหนดแผนงานการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC )

...

22 พ.ค.2563 คณะเทคโนโลยีฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ร่วมกำหนดแผนงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร "การจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

...

6 พ.ค.2563 สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ลงพื้นที่สานต่องานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดเกาะหงษ์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

...

28 เม.ย.2563 คณะเทคโนฯ ร่วมกับ แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ร่วมวางแผนการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีระบบราง

...

23 เม.ย.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

...

9 เม.ย.2563 คณบดีเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 77 จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference

...

4 เม.ย.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

25 มี.ค.2563 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

...

14 มี.ค.2563 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมีฯ

...

12 มี.ค.2563 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "หลักสูตรเกษตรแม่นยำ"

...

12 มี.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

2-4 มีนาคม 2563 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา "9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ"

...

10 มี.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

9-13 มี.ค.2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน”

...

5 มี.ค.2563 โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

...

5 มี.ค.2563 คณบดีร่วมลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC

...

5 มี.ค.63 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ฝึกทักษะการดำรงชีพ เลี้ยงเป็น...ขายเป็น...ทำกินเป็น...

...

4 มี.ค.2563 ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านทัพชุมพล ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

...

4 มี.ค.2563 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์"

...

28 ก.พ.2563 โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในชุมชนต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

28 ก.พ.2563 การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ครั้งที่ 2/2563 และติดตามผลการดำเนินงาน

...

27-28 ก.พ.2563 โครงการค่ายวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์พื้นฐาน สำหรับการพัฒนานักเรียนยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์

...

27 ก.พ.2563 ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

...

26 ก.พ.2563 คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

...

26 ก.พ.2563 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของกลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

25 ก.พ.2563 ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผ้าซิ่นตีนจก บ้านพูลสุข อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

25 ก.พ.2563 กิจกรรม "จิตอาสา(ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก รัชการลที่ 10" ณ วัดเกยไชยเหนือ(วัดบรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

...

23 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก "การทำแอลกอฮอลล์เจล,แอลกอฮอล์ล้างมือ,สบู่,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาปรับผ้านุ่ม" อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

21 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

...

20 ก.พ.2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

19-20 ก.พ.2563 การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

...

19 ก.พ.2563 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

...

19 ก.พ.2563 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

...

18 ก.พ.2563 กิจกรรม "จิตอาสา(ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก รัชการลที่ 10" ณ วัดเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

...

17 ก.พ.2563 ค่ายวิศวกรรมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

...

15-16 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การเพาะเชื้อเห็ดเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน,สูตรการผสมอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุน” อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

15 ก.พ.2563 การฝึกประฏิบัติการเรียนกับการบูรณาการกับการทำงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...

12 ก.พ.2563 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการรับนักศึกษาในการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน(WIL) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี บี รุ่งเรือง

...

12 ก.พ.2563 กิจกรรม "ค่ายวิศวกรรมสัมพันธ์" ณ โรงเรียนโกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

11 ก.พ.2563 ประชุมผลการดำเนินงาน แผนงานปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ยุทธศาสตร์ชาติ

...

11 ก.พ.2563 โครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4

...

30 ม.ค.2563 กิจกรรม #ลุ้นทองเทคโนฯตรุษจีน 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 29 มกราคม 2563 ณ บูธคณะเทคโนฯ งานตรุษจีนปากน้ำโพ 104 ปี

...

25 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การผสมสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์” ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

22 ม.ค.2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ COACHING SMART Coaching for talent team

...

19 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การแปรรูปอาหาร” ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

18 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

8 ม.ค.2563 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตร โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ภสมิทธิ์

...

25 ธ.ค.2562 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัดเกาะหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (วัดประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)

...

22 ธ.ค.2562 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต นักศึกษาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

...

22 ธ.ค.2562 โครงการระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้ก และการแต่งหน้า

...

19 ธ.ค.2562 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

...

12 ธ.ค.2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอก ทำตามพ่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

13 ธ.ค.2562 คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/ภาคี “มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์” 13 ธ.ค.2562

...

21 ส.ค.2562 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

...

8 ส.ค.2562 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

...

31 ก.ค.2562 การประกวด ดาว-เดือน Find the stars of Techno 2019

...

26-ก.ค.-62 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ

...

25-ก.ค.-62 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหงษ์

...

24-ก.ค.-62 ร่วมพิธีถวายชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจำปี 2562

...

22-ก.ค.-62 โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย โดยธนาคารออมสิน ภาค 6

...

9-ก.ค.-62 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษา ในโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา

...

7-ก.ค.-62 ปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ ปี 2562

...

1-9 ก.ค.2562 ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

...

26-มิ.ย.-62 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะ QA สัญจร ประจำปี 2562

...

29-มิ.ย.-62 NakhonsawanPhotoArt #1 ในแนวคิด คิดอย่างไรให้ไวกว่าชัตเตอร์

...

27-28 มิ.ย.2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี

...

19-มิ.ย.-62 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

...

15-มิ.ย.-62 หลักสูตรระยะสั้น การเขียนหน้าโขนเล็ก

...

12-14 มิ.ย.2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนฯ

...

10-12 มิ.ย.2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4

...

6-7 มิ.ย.2562 โครงการอบรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

...

8-พ.ค.-62 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

...

27-มี.ค.-62 โครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4

...

26-มี.ค.-62 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

...

9-มี.ค.-62 กิจกรรม "นักปั้นภูมิปัญญา รุ่น 2"

...

20-ก.พ.-62 โครงการ TOYOTA Art Camp ค่ายศิลปะโตโยต้า

...

13-ก.พ.-62 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562

...

22-พ.ย.-61 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจงลอยกระทงราชภัฏ"

...

2-ส.ค.-61 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

...

25-26 ก.ค.2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนฯ ปีการศึกษา 2560

...

25-26 มิ.ย.2561 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง 2561 คณะเทคโนฯ

...

15-16 ก.ย.2561 ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

...

28-29 มิ.ย.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์นวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 แบบ Creativity-Based Learning

...

25-มิ.ย.-61 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

...

16-17 มิ.ย.2561 อบรมศิษย์เก่า "การตลาดออนไลน์สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"

...

19-20, 22 มิ.ย.2561 ประชุมทบทวนแผนและจัดทำแผนของคณะ

...

18-22 มิ.ย.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

...

14-15 มิ.ย.2561 อบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

...

15-มิ.ย.-61 ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

...

24-25 พ.ค.2561 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

...

7-11 พ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

...

25-26 เม.ย.2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Youtube Channel

...

3-เม.ย.-61 ประชุมคณาจารย์ก่อนปิดภาคเรียน 2/2560

...

21-22 มี.ค.2561 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

...

28-ก.พ.-61 อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา

...

20-เม.ย.-61 รดน้ำดำหัวสือสานประเพณีสงกรานต์ 2561

...

20-ธ.ค.-60 งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย

...

21-23 ก.พ.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา "หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"

...

1-7 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง "สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากสมุนไพร และเครื่องทอลายอย่างง่าย"

...

25-26, 31 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ VDO Clip"

...

4-ม.ค.-61 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

11-ต.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560

...

20-ก.ย.-60 แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

...

20-ก.ย.-60 ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

...

4-ก.ย.-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2560

...

31-ส.ค.-60 ตรวจติดตามประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

...

17-ส.ค.-60 ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปีการศึกษา 2560

...

17-ส.ค.-60 ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560

...

24-มิ.ย.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LwnShop"

...

3-มิ.ย.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารการตลาดออนไลน์"

...

31-ก.ค.-60 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

10-ส.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

...

3-5 สิงหาคม 2560 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

...

7-ก.ค.-60 แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

...

29-มิ.ย.-60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

...

28-มิ.ย.-60 ประชุมอาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560

...

22-มิ.ย.-60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียน การสอนด้วย Google Classroom”

...

26-28 มิ.ย.2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE"

...

23-25 มิ.ย.2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

...

3-5 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

...

28-29 มีนาคม 2560 อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพนักศึกษา

...

27-มี.ค.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

...

22-มี.ค.-60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

...

18-19 มีนาคม 2560 อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่ผู้นำนักศึกษา

...

15-มี.ค.-60 เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

...

14-16 มีนาคม 2560 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร "9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"

...

12-มี.ค.-60 กิจกรรม Photo Club เทคโนฯ

...

7-มี.ค.-60 เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย"

...

25-26 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนด้วย Office365 ขั้นสูง"

...

4-6 มกราคม 2560 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

...

6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา

...

15-16 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนด้วย Office Mix & Office 365 และ Office Pro”

...

17-18 ธันวาคม 2559 โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 "การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน"

...

4-พ.ย.-59 คณาจารย์ และนักศึษาร่วมพิธีแสดงความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช

...

30-ก.ย.-59 อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ์ศักดิ์ และ อ.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ ตัวแทนคณะฯ รับมอบ หุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

...

2-3 มิถุนายน 2558 Art and Design # 5

...

21-22 สิงหาคม 2556 Art and Design # 3

...

31 Aug - 1 Sep 2016 Art and Design # 6

...

14-ก.ย.-59 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย

...

6-ก.ย.-59 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กันยายน 2559

...

8-ก.ค.-59 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบใบประกาศให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2559

...

24-ส.ค.-59 ประกวดดาวเดือนคณะ 24 ส.ค.59

...

4-6 สิงหาคม 2559 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

...

23-มิ.ย.-59 กิจกรรม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2558

...

5-7 พฤษภาคม 2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ

...

22-เม.ย.-59 สงกรานต์เทคโนฯ ประจำปีการศึกษา 2558

...

9-มี.ค.-59 กีฬาเทคโนฯ เกมส์

...

24 ก.พ.59 ณ โรงแรม 42C การวัดและประเมินผลการสอดคล้องกับการเรียนการสอน แบบ Active Learning

...

3-5 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ

...

13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

...

18-ส.ค.-59 ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

...

11-13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

...

14-พ.ค.-59 สาขาวิชาการออกแบบ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่" เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า

...

12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1112 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ “การประกันคุณภาพนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2558

...

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

...

20-ส.ค.-58 พิธีไหว้พระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2558

...

7-9 ตุลาคม 2558 กีฬาร่มพะยมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

...

17-19 ตุลาคม 2558 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปี 2558

...

1-ธ.ค.-58 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

...

24-พ.ย.-58 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558

...

27-ส.ค.-58 พิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558

...

21-ส.ค.-58 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาศึกษาดูงาน+เยี่่ยมชม ภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

...

8 - 9 สิงหาคม 2558 ณ วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

...

29-ก.ค.-58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

...

6-9 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก นักศึกษาแข่งขันโครงการ Y.E.S.Idea Challenge

...

16-17 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

...

26-28 มิถุนายน 2558 สโมสรคณะฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...

วันที่ 3-4 มิ.ย.2558 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

...

30-31 พ.ค.58 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ซับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา

...

1-เม.ย.-58 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

...

11 มี.ค.59 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1112 ประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

...

11-ก.พ.-58 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS) วันที่ 11 ก.พ.2558

...

1-ก.พ.-58 ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558

...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ประเพณีสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ 2557

...

29-30 กรกฎาคม 2557 Art and Design # 4 ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

...

- นักศึกษากลุ่ม B.Tech ได้รับรางวัลยอดนิยม (popular vote)

...

21-23 มิถุนายน 2556 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังาน ได้รับรางวัลประกวดผลงาน โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนว