...

21 ส.ค.2562 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

...

8 ส.ค.2562 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

...

31 ก.ค.2562 การประกวด ดาว-เดือน Find the stars of Techno 2019

...

26-ก.ค.-62 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ

...

25-ก.ค.-62 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหงษ์

...

24-ก.ค.-62 ร่วมพิธีถวายชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจำปี 2562

...

22-ก.ค.-62 โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย โดยธนาคารออมสิน ภาค 6

...

9-ก.ค.-62 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษา ในโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา

...

7-ก.ค.-62 ปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ ปี 2562

...

1-9 ก.ค.2562 ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

...

26-มิ.ย.-62 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะ QA สัญจร ประจำปี 2562

...

29-มิ.ย.-62 NakhonsawanPhotoArt #1 ในแนวคิด คิดอย่างไรให้ไวกว่าชัตเตอร์

...

27-28 มิ.ย.2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี

...

19-มิ.ย.-62 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

...

15-มิ.ย.-62 หลักสูตรระยะสั้น การเขียนหน้าโขนเล็ก

...

12-14 มิ.ย.2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนฯ

...

10-12 มิ.ย.2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4

...

6-7 มิ.ย.2562 โครงการอบรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

...

8-พ.ค.-62 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

...

27-มี.ค.-62 โครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4

...

26-มี.ค.-62 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

...

9-มี.ค.-62 กิจกรรม "นักปั้นภูมิปัญญา รุ่น 2"

...

20-ก.พ.-62 โครงการ TOYOTA Art Camp ค่ายศิลปะโตโยต้า

...

13-ก.พ.-62 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562

...

22-พ.ย.-61 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจงลอยกระทงราชภัฏ"

...

2-ส.ค.-61 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

...

25-26 ก.ค.2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนฯ ปีการศึกษา 2560

...

25-26 มิ.ย.2561 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง 2561 คณะเทคโนฯ

...

15-16 ก.ย.2561 ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

...

28-29 มิ.ย.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์นวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 แบบ Creativity-Based Learning

...

25-มิ.ย.-61 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

...

16-17 มิ.ย.2561 อบรมศิษย์เก่า "การตลาดออนไลน์สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"

...

19-20, 22 มิ.ย.2561 ประชุมทบทวนแผนและจัดทำแผนของคณะ

...

18-22 มิ.ย.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

...

14-15 มิ.ย.2561 อบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

...

15-มิ.ย.-61 ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

...

24-25 พ.ค.2561 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

...

7-11 พ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

...

25-26 เม.ย.2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Youtube Channel

...

3-เม.ย.-61 ประชุมคณาจารย์ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561

...

21-22 มี.ค.2561 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

...

28-ก.พ.-61 อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา

...

20-เม.ย.-61 รดน้ำดำหัวสือสานประเพณีสงกรานต์ 2561

...

20-ธ.ค.-60 งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย

...

21-23 ก.พ.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา "หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"

...

1-7 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง "สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากสมุนไพร และเครื่องทอลายอย่างง่าย"

...

25-26, 31 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ VDO Clip"

...

4-ม.ค.-61 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

11-ต.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560

...

20-ก.ย.-60 แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

...

20-ก.ย.-60 ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

...

4-ก.ย.-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2560

...

31-ส.ค.-60 ตรวจติดตามประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

...

17-ส.ค.-60 ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปีการศึกษา 2560

...

17-ส.ค.-60 ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560

...

24-มิ.ย.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LwnShop"

...

3-มิ.ย.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารการตลาดออนไลน์"

...

31-ก.ค.-60 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

10-ส.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

...

3-5 สิงหาคม 2560 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

...

7-ก.ค.-60 แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

...

29-มิ.ย.-60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

...

28-มิ.ย.-60 ประชุมอาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560

...

22-มิ.ย.-60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียน การสอนด้วย Google Classroom”

...

26-28 มิ.ย.2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE"

...

23-25 มิ.ย.2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

...

3-5 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

...

28-29 มีนาคม 2560 อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพนักศึกษา

...

27-มี.ค.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

...

22-มี.ค.-60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

...

18-19 มีนาคม 2560 อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่ผู้นำนักศึกษา

...

15-มี.ค.-60 เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

...

14-16 มีนาคม 2560 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร "9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"

...

12-มี.ค.-60 กิจกรรม Photo Club เทคโนฯ

...

7-มี.ค.-60 เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย"

...

25-26 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนด้วย Office365 ขั้นสูง"

...

4-6 มกราคม 2560 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

...

6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา

...

15-16 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนด้วย Office Mix & Office 365 และ Office Pro”

...

17-18 ธันวาคม 2559 โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 "การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน"

...

4-พ.ย.-59 คณาจารย์ และนักศึษาร่วมพิธีแสดงความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช

...

30-ก.ย.-59 อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ์ศักดิ์ และ อ.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ ตัวแทนคณะฯ รับมอบ หุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

...

2-3 มิถุนายน 2558 Art and Design # 5

...

21-22 สิงหาคม 2556 Art and Design # 3

...

31 Aug - 1 Sep 2016 Art and Design # 6

...

14-ก.ย.-59 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย

...

6-ก.ย.-59 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กันยายน 2559

...

8-ก.ค.-59 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบใบประกาศให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2559

...

24-ส.ค.-59 ประกวดดาวเดือนคณะ 24 ส.ค.59

...

4-6 สิงหาคม 2559 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

...

23-มิ.ย.-59 กิจกรรม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2558

...

5-7 พฤษภาคม 2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ

...

22-เม.ย.-59 สงกรานต์เทคโนฯ ประจำปีการศึกษา 2558

...

9-มี.ค.-59 กีฬาเทคโนฯ เกมส์

...

24 ก.พ.59 ณ โรงแรม 42C การวัดและประเมินผลการสอดคล้องกับการเรียนการสอน แบบ Active Learning

...

3-5 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ

...

13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

...

18-ส.ค.-59 ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

...

11-13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

...

14-พ.ค.-59 สาขาวิชาการออกแบบ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่" เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า

...

12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1112 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ “การประกันคุณภาพนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2558

...

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

...

20-ส.ค.-58 พิธีไหว้พระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2558

...

7-9 ตุลาคม 2558 กีฬาร่มพะยมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

...

17-19 ตุลาคม 2558 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปี 2558

...

1-ธ.ค.-58 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

...

24-พ.ย.-58 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558

...

27-ส.ค.-58 พิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558

...

21-ส.ค.-58 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาศึกษาดูงาน+เยี่่ยมชม ภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

...

8 - 9 สิงหาคม 2558 ณ วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

...

29-ก.ค.-58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

...

6-9 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก นักศึกษาแข่งขันโครงการ Y.E.S.Idea Challenge

...

16-17 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

...

26-28 มิถุนายน 2558 สโมสรคณะฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...

วันที่ 3-4 มิ.ย.2558 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

...

30-31 พ.ค.58 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ซับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา

...

1-เม.ย.-58 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

...

11 มี.ค.59 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1112 ประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

...

11-ก.พ.-58 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS) วันที่ 11 ก.พ.2558

...

1-ก.พ.-58 ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558

...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ประเพณีสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ 2557

...

29-30 กรกฎาคม 2557 Art and Design # 4 ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

...

- นักศึกษากลุ่ม B.Tech ได้รับรางวัลยอดนิยม (popular vote)

...

21-23 มิถุนายน 2556 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังาน ได้รับรางวัลประกวดผลงาน โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนว