ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
เบอร์โทรศัพท์ 056-219100-29 เบอร์โทรสาร 056-278983