ปรัชญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านปศุสัตว์

 

วิสัยทัศน์สาขาวิชา

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสาขาวิชา สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะและคุณภาพบัณฑิตด้านปศุสัตว์ เชื่อมโยงงานฟาร์ม เพื่อความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วทบ.4 ปี
รอบแรกช่วง 1-15 ธันวาคม และ รองสองช่วง 7-11 พฤษภาคม ของทุกปี

คุณสมบัติ : จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย) หรือ ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายขอให้มีใจรักและมุ่งมั่น (ลูกหลานเกษตรกรพิจารณาพิเศษ)