งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

นายธันวา ไวยบท

ธันวา ไวยบท. 2547. การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารไก่พื้นเมือง
ลูกผสมไก่เนื้อและ ไก่ไข่. การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น. วันที่ 11 ตุลาคม 2547 ณ ห้อง ประชุมสุวัจ ลิปตพัลลภ อาคาร 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ธันวา ไวยบท. 2549. การศึกษาสมรรถภาพการผลิตโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน
ในจังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการโคนม เรื่องอุตสาหกรรมโคนม ไทยกับการแข่งขัน
ในอนาคตและการปรับตัว ของเกษตรกร 21-22 สิงหาคม 2549, ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 150-152.
  ธันวา ไวยบท. 2550. การศึกษาโภชนะอาหารข้นของโคนมระยะรีดนมในจังหวัดนครสวรรค์. ในงาน ประชุมวิชาการสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8, ประจำปี 2550
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2550 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 106 -110.
  ธันวา ไวยบท, มนตรี ทองเชื้อ และศิรินภา พะนาน. 2550. การศึกษาการจำกัดพยาธิ
โคเนื้อในจังหวัดอุทัยธานี. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2550,
ณ โรงแรม โซฟิเทลราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 472 – 481.
 


นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม

The Effects of High Temperature and Housing Modification on Physiological Responses of Swamp Buffalos (Bubalus bubalis) in Summer Season.

Global Warming Effect Perception on Dairy Cattle Performance.

Efficacy of Thai Medicinal Plants to Control Trichoderma sp. Causal agent of Green Mold Disease of Straw Mushroom.