งานบริการวิชาการดร.ฐิตาภรณ์ คงดี    รายการ ตามทันเกษตร
อาจารย์ธันย์ชนก หัตถกรรม     รายการ อ.สวรรค์บันดาล