คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


นายธันวา ไวยบท


ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์


ผศ.สมชาย ศรีพูล


ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี


อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม