โครงสร้า่งการบริหารงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


 
นายธันวา ไวยบท
หัวหน้าสาขาวิชา
 
คณาจารย์สาขาวิชา
สำนักงานฟาร์ม
คณะกรรมการพัฒนาสาขา
และนักศึกษาสาขา
คณะกรรมการนักศึกษา
1.ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ -หมวดโคนม 1.นายอดิศร มั่นสุข 1.ประธานนักศึกษา
2. ผศ.สมชาย ศรีพูล -หมวดสุกร 2.นางธนิษฐา ปานทิม 2.รองประธานนักศึกษา
3. ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี -หมวดโคเนื้อ-กระบือ 3.นายมนตรี ทองเชื้อ 3.หัวหน้าห้องปี 4
4. อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม -หมวดสัตว์ปีก 4.อ.จามรี เครือหงษ์ 4.รองหัวหน้าห้องปี 4
5. อ.ธันวา ไวยบท -หมวดวัตถุดิบและพืชอาหารสัตว์ 5.อ.ธันวา ไวยบท 5.หัวหน้าห้องปี 3
  1.นายมนตรี ทองเชื้อ   6.รองหัวหน้าห้องปี 3
  2.นายนุกูล ศรีสง่า   7.หัวหน้าห้องปี 2
  3.นักศึกษาช่วยงานฟาร์ม   8.รองหัวหน้าห้องปี 2
      9.หัวหน้าห้องปี 1
      10.รองหัวหน้าห้องปี 1