ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2301
โทรสาร 056-882731
หมายเลขผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0994000510276