หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ที่ หลักสูตร ไฟล์แนบ
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม : 2558
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน : 2558
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต : 2558
4 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสหากรรม : 2558
5 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 2558
6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) : 2558
7 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ : 2558
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : 2558
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ : 2558
10 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสหากรรม : 2556
11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม : 2556
12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน : 2554
13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต : 2554
14 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสหากรรม : 2554
15 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม : 2554
16 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) : 2554
17 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ : 2554
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : 2554
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ : 2554
1
1