ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาไทยเพื่อยกระดับความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงกำหนดสอบความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้การสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 เข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ดูรายชื่อผู้เข้าสอบได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/new/thai/

โพสต์เมื่อวันที่ : 4 กรกฎาคม 2561
ไฟล์แนบ : ประกาศสอบวัดทักษะภาษาไทย.pdf
ทั้งหมด