ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑** ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาดังเอกสารแนบท้ายนี้

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2562
ไฟล์แนบ : 20190117_กำหนดการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา.pdf
ทั้งหมด