ประกาศ รายชือผู้ลงสมัครรับการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ **หมายเลข ๑ นายธนากร แหยมพันธ์** จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน **และให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ๑๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **

โพสต์เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2562
ไฟล์แนบ : กำหนดเลือกตั้ง 62.jpg
ทั้งหมด