ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์

**อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม**
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด