น.ส.นริศรา โพธิ์ทอง และ น.ส.นุชนาฎ พิมสอน ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
#ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.นริศรา โพธิ์ทอง และ น.ส.นุชนาฎ พิมสอน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
ในการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน #สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ปีการศึกษา 2564
**✨รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท✨**

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด