น.ส.ณหทัย จูอี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
#ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.ณหทัย จูอี้

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น
ในการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน #สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ปีการศึกษา 2564
**✨รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท✨**

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด