ประวัติชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ศรวณะ   แสงสุข
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปร.ด.การบริหารการพัฒนา (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี : อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail anawaras@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1127 อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์


สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน