ประวัติชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร   สิทธิอัครานนท์
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท : ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์) วิทยาลัยครูพระนคร
E-mail santi_2714@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ อาคารเซรามิกส์

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์


สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน