ประวัติชื่อ - นามสกุล ผศ.วีระชาติ   จริตงาม
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -

ปริญญาโท : วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏพระนคร, วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
E-mail weerachat.j@nsru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 11 ชั้น 4

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์


สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน