ประวัติชื่อ - นามสกุล ดร.สุกัญญา   สุจริยา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปร.ด.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม.(พืชไร่) การปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) พืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ssujariya@yahoo.com
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์


สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน