ประวัติชื่อ - นามสกุล นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
สาขาวิชา สำนักงานคณบดี
ตำแหน่งบริหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่งวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ตรวจสอบ

ปริญญาโท :

ปริญญาตรี :
E-mail bowboss4@gmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์


สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน