ประวัติชื่อ - นามสกุล รศ.ดร.ไพฑูรย์   ทองทรัพย์
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ศป.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาอุบลราชธานี

ปริญญาโท : กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี : ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail phitoon_315@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 11 ชั้น 3

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์


สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน