ประวัติ



ชื่อ - นามสกุล นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบด้าน งานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลักษณะงาน ตรวจสอบ





E-mail bowboss4@gmail.com
ห้องพัก ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)





สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร






ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์







สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ








สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม






สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม







สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม








สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน







สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร






เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน