ประวัติชื่อ - นามสกุล นางสาวสมลักษณ์   โพธิ์ใบ
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบด้าน งานธุรการ การเงินและพัสดุ (ย่านมัทรี)
ลักษณะงาน หนังสือออกภายนอก / บันทึกข้อความ

จัดซื้อจัดจ้าง / เงินยืม

เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร/ ค่าอาหาร

ติดต่อประสานงาน อาจารย์ บุคลากร ย่านมัทรี-ในเมือง
E-mail somluck.p@nsru.ac.th
ห้องพัก อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน