ประวัติชื่อ - นามสกุล นางสาวศศิธร   พรมอยู่
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบด้าน งานธุรการ
ลักษณะงาน รับ-ส่ง หนังสือ/บันทึกข้อความ /

หนังสือออกภายนอกคณะ / คำสั่ง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / อาจารย์ที่ปรึกษา

ขออนุญาตไปราชการ / ติดต่อขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
E-mail Sasithone.p@nsru.ac.th
ห้องพัก ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน