ประวัติชื่อ - นามสกุล นางสาวปิยนุช   ภูกันแก้ว
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบด้าน ปฏิบัติงานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์แปรรูปอาหาร

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องครัว ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ควบคุมการใช้งานครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์แปรรูปอาหาร

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องครัว เมื่อมีการชำรุดเสียหาย
E-mail piyanuch.p@nsru.ac.th
ห้องพัก อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน