ประวัติชื่อ - นามสกุล นางมัณฑนา   ปิยะภาณี
สถานะ อัตราจ้าง
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
รับผิดชอบด้าน งานการเงินและพัสดุ
ลักษณะงาน จัดซื้อจัดจ้าง / เงินยืม / รับ-ส่ง เรื่องเบิกจ่าย

เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร/ ค่าอาหาร

เบิกจ่ายค่าสอน/ ไปราชการ/ รายงานการใช้เงิน

เบิกสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail
ห้องพัก ห้องปฏิบัติการกลาง อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน