ประวัติชื่อ - นามสกุล นายธนาธร   ศักดิ์ดี
สถานะ ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลาง
รับผิดชอบด้าน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลาง
ลักษณะงาน ดูแลห้องปฏิบัติการกลางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

E-mail -
ห้องพัก ห้องปฏิบัติการกลาง อาคาร 11 ชั้น 1

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน