คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการคัดเลือกแบบโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556


   ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
- มาที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

  สมัครออนไลน์

วันนี้ - 29 พ.ย..2556

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://ait.nsru.ac.th/

30 พ.ย..2556

   สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ
     9.00 น. - 12.00 น. สอบข้อเขียน
     13.00 น. - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งผลการสอบ
     ณ อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ธ.ค.2556

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
-เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://ait.nsru.ac.th/

   หมายเหตุ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
   ในวันที่ 29 ม.ค.2556

-ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัึฏนครสวรรค์ http://regis.nsru.ac.th

2 ธ.ค. 2556

   รายงานตัวและการชำระเงินลงทะเบียน
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัีฏนครสวรรค

*หมายเหตุ ผู้ที่ไม่พร้อมชำระเงินลงทะเบียนในวันดังกล่าวสามารถมารายงานตัวและผ่อนผันการลงทะเบียนได

7 ก.พ. 2556

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
      แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
      แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
      แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
      แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
      แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุึุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการออกแบบ
      แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
      แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
      แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
      แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เทียบโอน)

เอกสารการประกอบการรับสมัคร

  • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาประกาศนียบัตรความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

โหลดใบสมัคร << คลิ๊ก >>

ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2556

ติดตามผลการคัดเลือกได้ที่ http://ait.nsru.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 2301

fax : 056-882731

เว็บไซต์ : http://ait.nsru.ac.th