คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับนักเรียนเขาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา

ตั้งแต่วัีนจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 - 15.30 น.


   การสมัคร
    ผู้ที่จะสมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ในระดับปริญญาตรี 4 ปี เท่านั้น
    ผู้ที่จะสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
    ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่
    - ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่
    - คณะที่เลือกสมัคร มหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์

1-30 ธันวาคม 2557
เวลา 9.00 - 15.30 น.

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลืิอก

19 มกราคม 2558

   สอบคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์/ปฏิบัติ)
     สำหรับผู้สมัครทุกคน ต้องสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

21 มกราคม 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น.

   ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

   หมายเหตุ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
   ในวันที่ 29 ม.ค.2556

24 มกราคม 2558

   รายงานตัวและการชำระเงินลงทะเบียน
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัีฏนครสวรรค์

28 มกราคม 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น.

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา
ดาวน์โหลดประกาศ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับจำนวน 76 คน

แยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้

สาขาวิชา

ระดับ

จำนวนรับ

รหัสสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา

1. การออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

ศล.บ. 4 ปี

4

ผลิตภัณฑ์ นว-ก (5101)

ม.6 วิทย์

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ นว-ข (5201)

ม.6 ศิลป์

2. การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)

ศล.บ. 4 ปี

10

คอมกราฟิก นว-ก (5102)

ม.6 วิทย์

 

 

 

คอมกราฟิก นว-ข (5202)

ม.6 ศิลป์

3. การออกแบบ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

ศล.บ. 4 ปี

5

บรรจุภัณฑ์ นว-ก (5103)

ม.6 วิทย์

 

 

 

บรรจุภัณฑ์ นว-ข (5203)

ม.6 ศิลป์

4. เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

วท.บ. 4 ปี

6

เกษตรพืช นว-ก (5104)

ม.6 วิทย์

 

 

 

เกษตรพืช นว-ข (5204)

ม.6 ศิลป์

5. เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

วท.บ. 4 ปี

6

เกษตรสัตว์ นว-ก (5105)

ม.6 วิทย์

 

 

 

เกษตรสัตว์ นว-ข (5205)

ม.6 ศิลป์

6. เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

วท.บ. 4 ปี

6

เกษตรสัตว์น้ำ นว-ก (5106)

ม.6 วิทย์

 

 

 

เกษตรสัตว์น้ำ นว-ข (5206)

ม.6 ศิลป์

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ. 4 ปี

4

วิทย์อาหาร นว-ก (5107)

ม.6 วิทย์

 

 

 

วิทย์อาหาร นว-ข (5207)

ม.6 ศิลป์

8. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ทล.บ. 4 ปี

8

เทคโนอุต นว-ก (5109)

ม.6 วิทย์

 

 

 

เทคโนอุต นว-ข (5209)

ม.6 ศิลป์

9. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

อส.บ. 4 ปี

3

ไฟฟ้าอุต นว-ก (5110)

ม.6 วิทย์

 

 

 

ไฟฟ้าอุต นว-ข (5210)

ม.6 ศิลป์, อุตสาหกรรม

10. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

วศ.บ. 4 ปี

7

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต นว-ก (5116)

ม.6 วิทย์

 

 

 

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต นว-ข (5216)

ม.6 ศิลป์

11. วิศวกรรมพลังงาน

วศ.บ. 4 ปี

7

พลังงาน นว-ก (5117)

ม.6 วิทย์

 

 

 

พลังงาน นว-ข (5217)

ม.6 ศิลป์

12. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

อส.บ. 4 ปี

3

อิเล็กอุต นว-ก (5121)

ม.6 วิทย์

 

 

 

อิเล็กอุต นว-ข (5221)

ม.6 ศิลป์, อุตสาหกรรม

13. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

วศ.บ. 4 ปี

7

การจัดการและสิ่งแวดล้อม นว-ก (5122)

ม.6 วิทย์

 

 

 

การจัดการและสิ่งแวดล้อม นว-ข (5222)

ม.6 ศิลป์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา
  2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3. มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่มีประวัติโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรงตามหลักฐานทางการแพทย์ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่สมประกอบ
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย
  5. มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
  6. มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์
   พระประมุข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโครงการความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.โครงการความสามารถพิเศษ ด้านคุณธรรม

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

หมายเหตุ เลือกสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

  1. เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง อย่างน้อยจากหน่วยงานที่จัดโดยเขตพื้นที่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ หรือความสามารถพิเศษ 4 ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   ประการที่ 1 มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ เช่น
   มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม เป็นผู้นำหรือสมาชิกของชมรม/ชุมนุม สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   ประการที่ 2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น
   มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความกตัญญูกตเวที รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มีวินัยในการใช้จ่าย รู้จักวางแผน วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของตนเอง มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อื่น มีความเพียรพยายาม มีความขยันและอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้อื่น มีความเข้าใจที่ถูกต้องในศาสนาที่ตนนับถือ ใช้หลักทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต รู้บาป บุญ คุณ และโทษ
   ประการที่ 3 การอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น
   มีส่วนร่วมอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกหรือส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชี้นำและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   ประการที่ 4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
   ทุกชนิด
   เช่น
   ไม่เสพสิ่งเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด ร่วมรณรงค์หรือมีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชน ร่วมกิจกรรมชุมนุม ชมรม กีฬา ดนตรีและอื่น ๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

3. โครงการความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรม

   1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

หมายเหตุ เลือกสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

   1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน หรือศิลปะร่วมสมัยแขนงใด แขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ มีความสามารถทาง ดนตรี ศิลปะ ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนวรรณกรรมต่าง ๆ หรืออักษรพื้นถิ่น เป็นต้น
   2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และหรือสากล
   3. เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค
   4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทางด้านต่าง ๆ
   5. เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

4.โครงการความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5 ภาคเรียน 
  ไม่ต่ำกว่า 2.00

หมายเหตุ เลือกสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

   1. เคยหรือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือกีฬาสโมสรชั้นนำ ในกีฬาชนิดต่าง ๆ คือ กรีฑา เทควันโด บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล เซปักตระกร้อ ฟุตซอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง มวย และกีฬาชนิดอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
   2. เคยได้รับเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวตามข้อ 3.3.3 หรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวตามข้อ 3.3.3
   3. ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด และมีผลการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
    3 ปีย้อนหลัง
   4. สำหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นจะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพมาก่อน
การรับสมัคร
  1. การสมัคร
   • ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
    ในวันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ได้ที่
   • ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่
   • คณะที่เลือกสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   • ผู้ที่จะสมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ในระดับปริญญาตรี 4 ปี เท่านั้น
   • ผู้ที่จะสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
  2. หลักฐานประกอบการสมัคร
   • ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และติดรูปถ่าย
    ชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มุมบนด้านขวาของใบสมัคร
   • สำเนาใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 ที่แสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร รวม 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
  2. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์/ปฏิบัติ)
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
   • สำหรับผู้สมัครทุกคน ต้องสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
   • ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

   • เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องสอบข้อเขียน (วัดแววความเป็นครู) เพิ่ม
   • ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.

   • เกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือกนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ดังนี้
    • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี
     • คะแนนจากการสอบคัดเลือก
     • ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5
      ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
    • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านคุณธรรม
     • คะแนนจากการสอบคัดเลือก
     • คะแนนจากการพิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ ด้านคุณธรรม
     • ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5
      ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

     หมายเหตุ เลือกสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

    • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรม
     • คะแนนจากการสอบคัดเลือก
     • คะแนนจากการพิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรม
     • ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5
      ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

     หมายเหตุ เลือกสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

    • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
     • คะแนนจากการสอบคัดเลือก
     • คะแนนจากการพิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
     • ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึง 1/2557 รวม 5
      ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

     หมายเหตุ เลือกสมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

   • หลักฐานประกอบการสอบคัดเลือก ที่ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเตรียมมา ดังนี้
   • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี
    • แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
    • ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1
   • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านคุณธรรม
    • แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
    • สำเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศ ใบรับรอง เหรียญรางวัล รูปถ่าย หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
    • ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1
   • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรม
    • แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
    • สำเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศ ใบรับรอง เหรียญรางวัล รูปถ่าย หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
    • ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1
   • โครงการความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
    • แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
    • ประวัติทางด้านกีฬาของผู้สมัคร
    • สำเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศ ใบรับรอง เหรียญรางวัล รูปถ่าย หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
    • ใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1
   • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

การรายงานตัว พร้อมส่งเอกสารรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียม
  1. การรายงานตัว
   • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
    ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
   • 6.2.1 ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรอกข้อมูลการรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซด์ http://regis.nsru.ac.th/std_bio/ และพิมพ์ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มุมบนด้านขวาของใบรายงานตัว
   • 6.2.2 สำเนาใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 จำนวน 2 ฉบับ
   • 6.2.3 รูปถ่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยเขียนชื่อ - ชื่อสกุล และสาขาวิชาด้านหลังรูป
   • 6.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   • 6.2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   • 6.2.6 สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล เป็นต้น
   หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกแผ่นจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน และถ่ายด้วยกระดาษขนาด A4 เท่านั้น และลงนามรับรองสำเนาทุกแผ่น
  3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัว
  4. ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษาใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัว ดังนี้

   • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 500 บาท
   • ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
   • ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
   • ค่าเอกสารคู่มือนักศึกษา 300 บาท
   • ค่าสอบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 100 บาท
   • ค่าจองหอพัก (เฉพาะนักศึกษาหญิง) 2,000 บาท
   • ค่าชุดพละ (สำหรับนักศึกษาหญิง) 740 บาท
   • ค่าชุดพละ (สำหรับนักศึกษาชาย) 820 บาท
   • ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ประมาณ 10,000 บาท ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 24,000 บาท (ดูรายละเอียดจากบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท)/ภาคการศึกษา ประกอบ)

   หมายเหตุ ในภาคการศึกษาต่อไปจะมีเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษาเท่านั้น