ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
61  ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
62  แนวปฏิบัติเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบริการวิชาการและเงินอุดหนุนการวิจัย
63  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
64  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG2016)"
65  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน"
66  ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอง 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr