ข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา


ที่   เรื่อง
1 การเจริญเติบโตและอัตราการอดตายของไรน้ำนางฟ้าที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ่้งจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว. นางสาวชุติมน มิ่งขวัญ, นางสาวธนารัตน์ แสงตะคล้อ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน, อ.จามรี เครือหงษ์]:[code: 59Arg0029 ]
2 ผลของการใช้อาหารข้น 4 สูตรเสริมหญ้าเนเปียร์ต่ออัตราการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสม. นางสาวธมลวรรณ โฉมวัน : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: 59Arg0028 ]
3 การใช้ยีสต์เสริมอาหารในการเลี้ยงกบนา. นางสาวจิราวรรณ มีมุ่งธรรม, นางสาวอภิญญา แก้วพูลศรี : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2560. [ที่ปรึกษา : อ.จามรี เครือหงษ์ , ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน]:[code: 59Arg0027 ]
4 การออกแบบกระเป๋าสตรีจากผ้าทอของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังกระโดนน้อย ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. นางสาววารุณี แผ้วสถาน : การออกแบบ; 2560. [ที่ปรึกษา : อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม]:[code: 59Ind0014 ]
5 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินจากอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์. นางสาวพิมพา จันทร์นิล : การออกแบบ; 2559. [ที่ปรึกษา : อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม]:[code: 59Ind0013 ]
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากกล้วยและมะขาม. นางสาวนฤมล พวงสมบัติ, นางสาวศศิธร ศิริทัพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร; 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ]:[code: 59Arg0026 ]
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ผสมฟักทอง. นายเทพประสิทธิ์ บัวโคกสูง, นายปิยพัทธ์ เผือกจีน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร; 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ]:[code: 59Arg0025 ]
8 การออกแบบบ้านแมวแบบน็อคดาวน์ เพื่อใช้สำหรับพื้นที่ใช้งานที่อยู่อย่างจำกัด. นายวัชระพงษ์ บุญเกษม : การออกแบบ; 2560. [ที่ปรึกษา : อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม]:[code: 59Ind0015 ]
9 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดนครสวรรค์ จากดินไทย-ญี่ปุ่น. นางสาวนัฐชา เลิศหิรัญ : การออกแบบ; 2558. [ที่ปรึกษา : อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม]:[code: 59Ind0014 ]
10 การออกแบบหนังสือนิทานรณรงค์ เรื่อง ชวนน้องกินผัก กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครวรรค์. นางสาวนัฐวลี บุญรอด : การออกแบบ; 2558. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม]:[code: 59Ind0013 ]
11 รถเข็นไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ. นายฉัตรชัย รามันพงษ์, นายพิสิฐ เทศคง : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2557. [ที่ปรึกษา : อ.ปฐมพงค์ จิโน]:[code: 59Ind0012 ]
12 ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากกล้วยสำหรับใช้ในครัวเรือน. นายวัฒนายุทธ์ คำมา, นายศรายุธ คล้ายนุ้ย, นายภาณุวิชญ์ จีนโต : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2556. [ที่ปรึกษา : อ.ดร.ภริตา พิมพันธ์, อ.มาศสกุล ภักดีอาษา]:[code: 59Ind0011 ]
13 เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกเป็นพลังงานร่วม. นายจตุพร เรืองทรัพย์, นายศุภวิชญ์ เก่งธัญกรณ์, นายอนุกูล นาราช : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2555. [ที่ปรึกษา : อ.ถิรายุ ปิ่นทอง]:[code: 59Ind0010 ]
14 การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องงอก. นายขจรศักดิ์ โสภณสกุลศักดิ์, นายชานนท์ พุ่มพวง, จ่าสิบเอก ยุทธ ศรีสุทธิสัมพันธ์ : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2555. [ที่ปรึกษา : อ.ภิญโญ ชุมมณี]:[code: 59Ind0009 ]
15 รถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน. น.ส.พรพรรณ นามท้าว, นายวัชรินทร์ พุ่มแก้ว, นายอิทธิพล ทัพจุมพล : วิศวกรรมพลังงาน; 2557. [ที่ปรึกษา : อ.โกเมน หมายมั่น]:[code: 59Ind0008 ]
16 การศึกษาและออกแบบรถจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า. นายกฤษณะ ใจแสน, นายนิวัฒน์ จีนลง, นายอภิวัฒน์ มาประสพ : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2557. [ที่ปรึกษา : อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์]:[code: 59Ind0007 ]
17 ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกซ์พลังงานแสงอาทิตย์. นายประจักษ์ ฟักขาว, นายสมนึก ทานบุญ : วิศวกรรมพลังงาน; 2556. [ที่ปรึกษา : อ.ถิรายุ ปิ่นทอง]:[code: 59Ind0006 ]
18 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาถ่ายแบบถังแนวตั้งโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้เป็นฉนวนกันความร้อน. นายจักรพันธ์ นพดารา, นายกฤษฎาวุฒิ ชัยมงคล : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2554. [ที่ปรึกษา : อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง]:[code: 59Ind0005 ]
19 เครื่องต้นแบบเครื่องปลูกข้าวต้นกล้าเดี่ยว. นายคณิน อ่อนเหล็ก, นายวิโรจน์ ทัดเกษร, นายเจริญ บุญเหนีย : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2556. [ที่ปรึกษา : อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์]:[code: 59Ind0004 ]
20 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพร. นายปฐมพงศ์ โพธิ์จันทึก, นายสมบูรณ์ บุตรดี : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต; 2556. [ที่ปรึกษา : อ.ภิญโญ ชุมมณี]:[code: 59Ind0003 ]
21 เครื่องต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำไหลสำหรับชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์. นายสยมภู รังแก้ว, นายมนูสาร ลิ้มรสเลิศสกุล, นายรัชกัมพล รัตนบุตร : วิศวกรรมพลังงาน; 2556. [ที่ปรึกษา : อ.ถิรายุ ปิ่นทอง]:[code: 59Ind0002 ]
22 ประเมินการใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ. นายจิรายุ อิ่มนรัญ, นายณพัทฒ์ พิมพา, นายพิษณุ เพียรธัญ : วิศวกรรมพลังงาน; 2557. [ที่ปรึกษา : อ.ปฐมพงค์ จิโน]:[code: 59Ind0001 ]
23 การเปรียบเทียบมูลไก่และมูลวัวต่อการเจริญติบโตและผลผลิตของบวบเหลี่ยม. น.ส.วลัยพร น่วมนุ่ม : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2555. [ที่ปรึกษา : ผศ.สุกิตติ กำแพงเศรษฐ]:[code: 59Arg0024 ]
24 การทดแทนแป้งข้างไรซ์เบอร์รี่ในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป. น.ส.มุจรินทร์ แก้วมณี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร; 2558. [ที่ปรึกษา : อ.ดร.ณิชา กาวิละ]:[code: 59Arg0022 ]
25 การศึกษาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก (มุลไก่และมูลสุกร) ในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาญี่ปุ่น. น.ส.จุฑามาศ หานุ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2556. [ที่ปรึกษา : ผศ.สุกิตติ กำแพงเศรษฐ]:[code: 59Arg0021 ]
26 ศึกษาการใช้รวมกันระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก (มูลวัวและมูลค้างคาว) ต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาญี่ปุ่น พันธุ์ แพรตตี้ สวอโล่ 279. น.ส.ดวงพร เจริญพร้อม : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2556. [ที่ปรึกษา : ผศ.สุกิตติ กำแพงเศรษฐ]:[code: 59Arg0020 ]
27 ผลของการใช้เมล็ดมะรุมผสมอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อ. น.ส.สุนิตย์ตา ขวัญอ่อน : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2555. [ที่ปรึกษา : อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม]:[code: 59Arg0019 ]
28 ผลของคุณภาพดอกรักที่เก็บรักษาอุณหภูมิต่ำในถุงพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีน. น.ส.อุไรพร โพธิ์โต : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2556. [ที่ปรึกษา : อ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล]:[code: 59Arg0018 ]
29 ผลของการเสริมวิตามินต่อการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ. น.ส.ชญานันท์ นวกุล : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2558. [ที่ปรึกษา : ผศ.สมชาย ศรีพูล]:[code: 59Arg0017 ]
30 ผลของการเสริมมะเขือเทศราชินีสดต่อการเพิ่มสีของไข่แดงในไก่ไข่. น.ส.สาวิตรี พงษ์สกัด และ น.ส.ศิริลักษณ์ สุขบาง : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2554. [ที่ปรึกษา : อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม]:[code: 59Arg0016 ]

1 2 Next
1 2 Next