ข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา


ที่   เรื่อง
1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหนังของโคเนื้อ ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermometer. นายกฤษดา ยอดแก้ว,นายธนภัทร เกษี,นายรัฐพล พูลเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
2 การเปรียบเทียบวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ตในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน. นายสราวุธ อินทร์จันทร์,นายกิตติพันธ์ บรรพต,นายพงศธร ประคองสิน : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2560. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ นพดล ชุ่มอินทร์]:[code: ]
3 ผลของการเสริมกากมันหมักยีสต์ในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโตของสุกร. นางสาวชลธิชา ดุษดีพันธ์,นายเทวฤทธิ์ ทวีพลายนต์ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.สมชาย ศรีพูล]:[code: ]
4 ผลการเสริมสมุนไพรขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ. นางสาววาสนา มากมี,นางสาวแพรวพรรณ เกตุนิ่ม : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.สมชาย ศรีพูล]:[code: ]
5 ผลของดัชนีการทนความร้อนกับการเลี้ยงกระบือภายใต้การดัดแปลงโรงเรือน. นางสาวชนันภรณ์ ล่าร้อง,นางสาวพรนภา ประเสริฐการ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
6 ผลของระดับถ่านบดผสมวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซาก ของไก่เนื้อ. นายเกียรติศักดิ์ พุกราย,นายเจตนรินทร์ อุ่นที : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนณภัส หัตถกรรม]:[code: ]
7 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบยี่โถและใบสะเดาที่หมักด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้าตาลของข้าว. นางสาวชุติมน จุลมุสิก : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2556. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นติตต์]:[code: ]
8 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวญี่ปุ่น. นายนวพล สะสาร : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2556. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ นพดล ชุ่มอินทร์]:[code: ]
9 ผลของชุดปลูกเคลื่อนที่ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ. นายพงศธร กลัดเพ็ชร,นายโชคชัย ไผ่ชู : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2559. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล]:[code: ]
10 การศึกษาการแผ่รังสีของแสงกับการเลี้ยงกระบือเผือก. นายปรเมศร์ นิธิชยณัฏฐ์,นายอิทธิพล สุภาผล : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
11 การใช้น้้าทิ้งจากการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์เพาะเลี้ยงคลอเรลลา และของไรแดง. นายบุณยกร พ่วงดี,นายศรัณย์ เศวตมาลานนท์ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2561. [ที่ปรึกษา : ผศ.จามรี เครือหงษ์]:[code: ]
12 ผลของการรมโอโซนความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวหอมมะลิผสมข้าวขาว. นายธนพล พรมอุทัย, นายนพรัตน์ กล่ามาก : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2559. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ศรัณยา เพ่งผล]:[code: ]
13 ผลของการใช้น้าหมักจุลินทรีย์ผสมน้าดื่มต่อประสิทธิภาพการผลิต และลักษณะซาก ของไก่เนื้อ. นาย ปิยะพันธ์ จันทร์เพ็ญ,นางสาว ปิยวรรณ คชฤทธิ์,นางสาว สมฤดี เที่ยงจิต : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2561. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนณภัส หัตถกรรม]:[code: ]
14 ผลของการล้างด้วยน้้าโอโซนและน้้าเย็นต่อการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์และคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน. นางสาวฐิฒารีย์ ชุติพงษ์วิเวท,นางสาวกนกวรรณ ธูปพนม : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2559. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล]:[code: ]
15 ผลของการใช้ถ่านบดผสมอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่เนื้อ. นางสาวสุรีพร แป้นเงิน,นายธนกร อินทรัศมี,นายกอบโชค ทศกร : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2561. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนณภัส หัตถกรรม]:[code: ]
16 ผลของความแตกต่างของสารเสริมหญ้าหมักที่มีผลต่อคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารต่อการทาหญ้าหมัก. นางสาวฑิฆัมพร ธรรมชีวัน,นายศุภชัย นาควิสุทธิ์ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2561. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์]:[code: ]
17 ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมกับการเลี้ยงกระบือภายใต้การดัดแปลงโรงเรือน. นางสาวขวัญชนก ปราบวิลัย,นางสาววัลภา สุขโภคี : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
18 ศึกษาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก (มูลไก่และมูลสุกร) ในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาญี่ปุ่นพันธุ์ เพรตตี้ สวอโล่ 279. นางสาวจุฑามาศ หานุ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2556. [ที่ปรึกษา : ผศ.สุกิตติ กำแพงเศรษฐ]:[code: ]
19 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ ในระบบวัสดุปลูกพืชในโรงเรือน. นางสาววิลาวรรณ คลองแห้ง,นางสาวกมลวรรณ มีนา,นางสาวสินีนารถ เมืองเหลือ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์]:[code: ]
20 การเลี้ยงปลานิลด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อค. นายอัษฎายุทธ คาสัตย์,นางสาวยุพา ลบบารุง,นายทวีศักดิ์ บัวบาน : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2561. [ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์]:[code: ]
21 การจัดการด้านอาหารหยาบโดยการสับฟางข้าวสาหรับโคเนื้อและการดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermometer. นายณัฐวุฒิ จันทร์แป้น,นางสาวธารวิมล ฟักสกุล,นายฐิติวัลค์ จันทรังษ์ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
22 การเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนของกระบือเผือก. นางสาวนันทวัน อรามรุณ,นายณฐิวุฒิ คุ้มทอง : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
23 ผลของความชื้นสัมพัทธ์ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนของโคเนื้อ. นายวันชัย ดอนจิ๋วไพร,นายธนพนธ์ แสงอ่อน : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี]:[code: ]
24 ผลของการใช้น้้าหมักสมุนไพรที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ. นางสาว กิ่งแก้ว แสวงมิ้ม,นางสาว รุ่งนภา ลมอ่อน : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.สมชาย ศรีพูล]:[code: ]
25 ผลของเหล็กคีเลตและค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้นาขาไก่ด่าง. นางสาวกชกร กลาทวี,นางสาวทิพวัลย์ บุญศรีวงษ์ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2560. [ที่ปรึกษา : อาจารย์สุรภี ประชุมพล]:[code: ]
26 การอนุบาลลูกอ๊อดกบนาด้วยอาหารสาเร็จรูปเสริมยีสต์ที่ต่างกัน. นางสาวนวรัตน์ โข่ข้างพลู,นางสาวนุสรา จีนเมือง : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2560. [ที่ปรึกษา : ผศ.จามรี เครือหงษ์]:[code: ]
27 ผลการเสริมผงถ่านในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในเป็ดเนื้อพันธุ์บาบารี. นายสุทธิ เณรตาก้อง,นายราชฤทธิ์ พึ่งโพธิ์สภ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2560. [ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนณภัส หัตถกรรม]:[code: ]
28 ผลของการเสริมถ่านบดผสมอาหาร และการเสริมถ่านบดผสมวัสดุรองพื้น ต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่เนื้อ. นายพีรวัฒน์ นนจิ๋ว,นายอิทธิพล ปั้นนาค,นายวรากร ขุมเพ็ชร์ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์); 2561. [ที่ปรึกษา : ผศ.ชนณภัส หัตถกรรม]:[code: ]
29 ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการบรรจุไรน้านางฟ้าไทยโดยใช้ก๊าซออกซิเจน. นายศิวโรจน์ ชาติบุตร,นายวรวุฒิ รักการ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2560. [ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์]:[code: ]
30 อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไรน้านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้าทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว. นางสาวชุติมน มิ่งขวัญ,นางสาวธนารัตน์ แสงตะคล้อ : เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; 2560. [ที่ปรึกษา : ]:[code: ]

1 2 3 Next
1 2 3 Next