ขออนุญาตไปราชการที่ ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด เอกสารแนบ
1 28 ก.ย.61 อ.ชื่นจิต พงษ์พูล, อ.พรพรรณ จิอู๋

ไปราชการเพื่อ :เยี่ยมชมและให้คำปรึกษาโรงงานผลิตน้ำมะพร้าว

จ.สุพรรณบุรี

2 25 ก.ย.61 ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากรโครงการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านวังยาง ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

3 23-25 ก.ย.61 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ร่วมจัดทำร่างรายงานสรุปงานวิจัยปีที่ 1

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จ.ขอนแก่น

4 20-21 ก.ย.61 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา

กทม.

5 14 ก.ย.2561 ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ, อ.ชื่นจิต พงษ์พูล, อ.พรพรรณ จิอู๋, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ไปราชการเพื่อ :นำเสนอโครงการวิจัย Food valley

ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

6 11-13 ก.ย.2561 อ.พรพรรณ จิอู่

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากรโครงการการฝึกระดับฝีมือแรงงานสาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร

อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์

7 13 ก.ย.2561 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง, รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

ไปราชการเพื่อ :ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

กทม.

8 12 ก.ย.2561 อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์, อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต

บริษัท ชนะชา จำกัด

9 9-15 ก.ย.61 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ติดตามแผนงานวิจัย

ภาคอีสาน

10 31 ส.ค.61 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู, อ.รพีพัฒน์ มัมพรม, อ.ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อแนะแนวสาขาวิชาการออกแบบ

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา จ.อุทัยธานี

11 8-9 ก.ย.61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ดำเนินงานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์

ตลาด อ.ต.ก. กทม.

12 22-23 ก.ย.2561 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ดำเนินงานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์

เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์

13 15-16 ก.ย.2561 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ดำเนินงานวิจัย เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผักไฮโดรโปนิกส์ จ.นครสวรรค์

เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

14 28,30 ส.ค. 1,2,4,6 ก.ย.61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ดำเนินงานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์

บ้านสวนแม่แตง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

15 27 ส.ค.2561 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด, น.ส.ปิยนุช ภูกันแก้ว

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

มร.จันทรเกษม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

16 24 ส.ค.2561 อ.พรพรรณ จิอู๋, ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ, อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและการยืดอายุการเก็บ

อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

17 31 ส.ค.2561 อ.พรพรรณ จิอู๋, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ, อ.ชื่นจิต พงษ์พูล, น.ส.ปิยนุช ภูกันแก้ว

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

18 29 ส.ค.2561 อ.พรพรรณ จิอู๋, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ, อ.ชื่นจิต พงษ์พูล, น.ส.ปิยนุช ภูกันแก้ว

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

19 27 ส.ค.2561 อ.พรพรรณ จิอู๋, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ, อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

20 24 ส.ค.2561 ผศ.จามรี เครือหงษ์, อ.สุรภี ประชุมพล, ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน, นายณัฐพล ทิพย์ลุ้ย

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

21 23 ส.ค.61 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม

ไปราชการเพื่อ :ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชั่นต้นแบบเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทำวิทยานิพนธ์

จ.กำแพงเพชร

22 22 ส.ค.2561 ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ Energy Points 2

โรงแรมแกรนด์วิษณุ นครสวรรค์

23 21 ส.ค.2561 ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง

ไปราชการเพื่อ :ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จ.นครสวรรค์

โรงแรมพาราดิโซ่ ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

24 24 ส.ค.2561 ผศ.สมชาย ศรีพูล, รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25 23 ส.ค.2561 อ.นพดล ชุ่มอินทร์, นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) จำนวน 8 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงานและฟังสัมมนา

ไบเทค เขตบางนา กทม.

26 16-17 ส.ค.61 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง, รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์, อ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จ.นครสวรรค์, กทม., สมุทรสาคร

27 14 ส.ค.61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด, น.ส.ปิยนุช ภูกันแก้ว

ไปราชการเพื่อ :ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ.ชัยนาท

28 30-31 ส.ค.61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ร่วมสัมมนาในงาน Thailand International Logistics Fair 2018

Bitech บางนา กทม.

29 22-23 ส.ค.61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 8 พรรษา กทม.

30 14-15 ส.ค.61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ไปราชการเพื่อ :ร่วมอบรมเรื่องหลักการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ