ขออนุญาตไปราชการที่ ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด เอกสารแนบ
1 17-18 ธ.ค.61 ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม, ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น

ไปราชการเพื่อ :อบรมสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

กลุ่มจักสานและแปรรูปไม้ไผ่ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

2 14 ธ.ค.2561 ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด, นายกฤษณะ อินทสิทธิ์

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อได้ตราสินค้าและร่วมวางแผนงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

3 17 ธ.ค.61 ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด, นายกฤษณะ อินทสิทธิ์

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อได้ตราสินค้าและร่วมวางแผนงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

4 11 ธ.ค.61 อ.ปิยลาภ มานะกิจ

ไปราชการเพื่อ :แนะแนวการศึกษา

โรงเรียนโพธิธรรมฯ จ.พิจิตร

5 24-26 ม.ค.2561 ผศ.จามรี เครือหงษ์, อ.สุรภี ประชุมพล, นายณัฐพล ทิพย์ลุ้ย, นศ.ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 17 คน

ไปราชการเพื่อ :พานักศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล

ศูนย์วิจัยและพัฒนประมงชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

6 16 - 18 ธ.ค. 61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา, ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์, ผศ.สนธยา เพ่งศรีสาร

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

7 29 พ.ย. 61 อ.กันยาพร กุณฑลเสพย์, อ.สุจิตรา อยู่หนู

ไปราชการเพื่อ :ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

8 30 พ.ย. 61 อ.สุจิตรา อยู่หนู, อ.กันยาพร กุณฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

9 28-29 พ.ย. 61 ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม, ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น, ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์, ดร.สุจิตรา อยู่หนู, ผศ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน, ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์, อ.เพ็ญนภา มณีอุด, ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง

ไปราชการเพื่อ :อบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

กลุ่มจักสานและแปรรูปไม้ไผ่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

10 23-24 พ.ย.61 อ.จักราวุฒิ เตโช

ไปราชการเพื่อ :ทดสอบหลังฝึกอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กทม.

11 2-5 ธ.ค.2561 ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

12 27-30 พ.ย.61 ผศ.อำนาจ ประจง, ผศ.วีระชาติ จริตงาม, ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน, ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง

ไปราชการเพื่อ :นำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

13 19, 20 พ.ย.61 ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม, ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น, ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

ไปราชการเพื่อ :ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

กลุ่มจักสานและแปรรูปไม้ไผ่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

14 27-30 พ.ย.61 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน, อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

ไปราชการเพื่อ :อบรมการใช้ PLC โดย บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด สาขาภาคตะวันออก

จ.ชลบุรี

15 19, 20, 22, 23 พ.ย.2561 นายณัฐพล ทิพย์ลุ้ย

ไปราชการเพื่อ :ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม, บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา, บึงบอระเพ็ดวิทยา, ท่าตะโกพิทยาคม

16 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30 พ.ย.2561 ผศ.จามรี เครือหงษ์

ไปราชการเพื่อ :ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โรงเรียนมัธยมใน จ.นครสวรรค์, อุทัยธานี และชัยนาท

17 2-5 ธ.ค.61 ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์, ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด, อ.เพ็ญนภา มณีอุด, อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

18 25 พ.ย.2561 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู, อ.ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีจากธรรมชาติ

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

19 23 พ.ย.2561 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู , อ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย และย้อมสีผ้าพันคอและมัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

20 22 พ.ย.2561 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู , อ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย และย้อมสีผ้าพันคอและมัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

21 21 พ.ย.61 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู , อ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย และย้อมสีผ้าพันคอและมัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

22 20 พ.ย.2561 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู, อ.ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย และย้อมสีผ้าพันคอและมัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

23 15 พ.ย.2561 อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู, อ.ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการพัฒนาโอทอปเรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอจากสีธรรมชาติ

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

24 21-23 พ.ย.61 ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด, นายกฤษณะ อินทสิทธิ์

ไปราชการเพื่อ :จัดนิทรรศการและประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

25 14 พ.ย.61 อ.ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย์, อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู, ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

ไปราชการเพื่อ :ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

26 16 พ.ย.2561 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏ

มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

27 10-12 พ.ย.2561 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ร่วมงาน Field days และประเมินพันธุ์ข้าว

มูลนิธิฮักเมืองน่าน และแปลงเกษตรกรอำเภอเวียงสา จ.น่าน

28 10-12 ธ.ค.61 ผศ.จามรี เครือหงษ์

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29 22-23 พ.ย.61 ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ, ผศ.จรรโลง พิรุณ, ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์, อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล, นศ. 43 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์

30 8-9 พ.ย.2561 ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุช

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารฯ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง