ขออนุญาตไปราชการที่ ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด เอกสารแนบ
1 26-28 มิย 61 อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม นายศิรติ สังกา นายอเนก ทับวิชา นายสุนทร สกุลบูรพา นายพิชชากร ยมนา นายอานนท์ สูญน่วม นายเชาววัฒน์ ฤทธิ์เอี่ยม นายอภิสิทธิ์ แป้นห้วย นายธนัตถ์ เจริญคง นายอนุชา คำควร นายวัชระ ผลเดช นายจันทรัช สุดจันทึก นางสาวจิณห์จุฑา ช้างเพชร นางสาวจีรวรรณ เครือเจริญสิน พขร.

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2 23 เมย 61 ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร ผศ.เกษม ภู่เจริญธรรม ผศ.อำนาจ ประจง อ.สุริยา อดิเรก

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร, บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด จ.พิจิตร

3 27-29 เมย 61 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม

ไปราชการเพื่อ :นำเสนอผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4 29 มิย 61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมสัมมนา Food safety

พระนครศรีอยุธยา

5 29-31 พค 61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมสัมมนา Innofood Asia Conference

จ.นนทบุรี

6 23-25 เมย 61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมสัมมนา การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ม.เกษตรศาสตร์ กทม.

7 18-22 เมย 61 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน อกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ฯ

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

8 2-3 เมย 61 ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าฯ

อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพ

9 4 เม.ย.2561 นายดรัณภพ อุดไชย, อ.วัชระ ชัยสงคราม, อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์, อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์, ผศ.ปฐมพงค์ จิโน, ผศ.โกเมน หมายมั่น, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง, อ.ปิยะกิจ กิตติตุลากานนท์, อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์, อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม, อ.อาคิรา สนธิธรรม, ผศ.จามรี เครือหงษ์, อ.สุรภี ประชุมพล, นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 8 คน, นักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการ 32 คน

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาและดูงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 3-6 เม.ย.2561 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานวิจัยปีที่ 1 และวางแผนในฤดูปี 2561

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

11 3-5 เม.ย.2561 อ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์, อ.ระพีพัฒน์ มั่นพรม, อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น, อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.05

กทม.

12 23 มีค 61 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด นายกฤษณะ อินทสิทธิ์

ไปราชการเพื่อ :ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคกลาง-ภาคตะวันออก (พ.ศ.2561-2564)

โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ

13 29 มีค 61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมสัมมนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ไทย-เบลเยี่ยม

โรงแรมพลูแมนแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

14 23 มีค 61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

โรงแรมเดอะสุโกศล

15 4-6 มิ.ย.2561 ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

ไปราชการเพื่อ :นำเสนอผลงานวิชาการ

จ.เชียงใหม่

16 24 มี.ค.2561 ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

17 24-25 มีค 61 อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ

วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

18 16 มีค 61 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด นายกฤษณะ อินทสิทธิ์

ไปราชการเพื่อ :ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน.

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

19 23-25 มีค 61 อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Analytic and Visualization

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)

20 14 มีค 61 รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี ผศ.สมชาย ศรีพูล

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

21 5 มีค 61 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาถ่านกัมมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป

22 14 มีค 61 ผศ.จามรี เครือหงษ์

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ

บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

23 19 มีค 61 อ.ชนณภัส หัตถกรรม ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท พีทีอาร์ ฟาร์มมิ่ง อินดัสเทรียล จำกัด

24 12 มีค 61 ผศ.สมชาย ศรีพูล รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

สมบัติฟาร์ม จ.นครปฐม และ ชินรัฐฟาร์ม จ.ราชบุรี

25 14 มีนาคม 2561 อ.ชนณภัส หัตถกรรม ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ฟาร์มไก่เนื้อทรัพย์เจริญ จ.เพชรบูรณ์

26 16 มีค 61 อ.จักราวุฒิ เตโช ผศ.วีระชาติ จริตงาม นศ 22 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

บริษัท Sunny Bangchak อ.บางประอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

27 9-10 มีนาคม 2561 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ นายกฤษณะ อินทสิทธิ์ นศ.สาขาวิชาไฟฟ้า 22 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด

28 26 กพ 61 - 3 มีค 61 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ติดตามงานวิจัย

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จ.หนองบัวลำภู จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.อุบลราชธานี และจ.ยโสธร

29 3-4 มีค 61 อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น อ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู อ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ต.ห้วยถั่วใต้อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

30 17 มี.ค.2561 ผศ.สมชาย ศรีพูล, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ไปราชการเพื่อ :จัดงานโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ สวัสดิภาพสัตว์

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี