ขออนุญาตไปราชการที่ ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด เอกสารแนบ
1 15 กพ 61 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ติดตามงานบริการวิชาการ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่

2 6-7 กพ 61 อ.สุริยา อดิเรก อ.อำนาจ ประจง

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมการออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3 5-9 มีค 61 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

ไปราชการเพื่อ :วิทยากร

5-9 มีค 61

4 19-20 กพ 61 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากร

อ.ตากฟ้า อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

5 6-9 กพ 61 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากร

จ.เพชรบูรณ์

6 27 - 28 กพ 61 อ.ศรัณรัตน์ คงมั่น อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน อ.วัชระ ชัยสงคราม อ.ปิยลาภ มานะกิจ นศ. 41 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

ตันแลนด์และบ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด จ.ชลบุรี

7 26-27 กพ 61 อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา อ ดร.ภริตา พิมพันธุ์ อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์ ผศ.โกเมน หมายมั่น อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง นศ. 15 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลย จ.ชลบุรี

8 12 กพ 61 อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา อ ดร.ภริตา พิมพันธุ์ อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์ ผศ.โกเมน หมายมั่น อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง นศ. 14 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

ตันแลนด์ และหมู่บ้านอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา

9 2-4 มีค 61 อ.จักราวุฒิ เตโช ผศ.วีระชาติ จริตงาม อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ อ.ปฐมพงค์ จิโน อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล อ.ปิยลาภ มานะกิจ นักศึกษา 35 คน

ไปราชการเพื่อ :พานักศึกษาศุชึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยนครพิงค์ ศูนย์เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ฯ จ.เชียงใหม่

10 1-2 กพ 61 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

ไปราชการเพื่อ :ประเมินผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุมชน

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

11 13-16 กพ 61 อ.อำนาจ ประจง ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร นายวายุ ดีฉนวน นักศึกษา นายอภินันท์ พูนสวัสดิ์ นักศึกษา นายกรกฎ เผือกคล้าย นักศึกษา นายวีรภัทร ทองคำ นักศึกษา นายสัญญา วันเชียง นักศึกษา นายวรวัฒน์ มาลัย นักศึกษา นายอำนาจ ขำแจ้ง นักศึกษา นายฤทธิพร นวลพยา นักศึกษา

ไปราชการเพื่อ :พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ด้าน PLC

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

12 14-18 กพ 61 ผศ.วีระชาติ จริตงาม

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ฯ

โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิจี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

13 19 มีค 61 อ.ชนณภัส หัตถกรรม ผศ.ดร..ธาตรี จีราพันธุ์

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

บ พีทีอาร์ ฟาร์มมิ่ง

14 12 มีค 61 อ.ชนณภัส หัตถกรรม ผศ.ดร..ธาตรี จีราพันธุ์ ผศ.สมชาย ศรีพูล ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

สมบัติฟาร์ม จนครปฐม ชินรัฐฟาร์ม จ.ราชบุรี

15 2 มี 61 อ.ชนณภัส หัตถกรรม ผศ.ดร..ธาตรี จีราพันธุ์ ผศ.สมชาย ศรีพูล

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ฟาร์มไก่เนื้อทรัพย์เจริญ จ.เพชรบูรณ์

16 20-21 กพ 61 อ.ชนณภัส หัตถกรรม

ไปราชการเพื่อ :อบรมการเขียน Thesis แบบ I-Thesis

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 22-24 กพ 61 อ.ชนณภัส หัตถกรรม อ.นพดล ชุ้มอินทร์ อ.พรพรรณ จิอู๋ อ.ชื่นจิต พงษ์พูล ผศ.ธาตรี จีราพันธุ์ นศ. 15 คน

ไปราชการเพื่อ :พานศ.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

18 26 มค 61 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ติดต่อขอข้อมูลอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

19 19-21 กพ 61 ผศ.จามรี เครือหงษ์ อ.สุรภี ประชุมพล นายณัฐพล ทิพย์ลุย นศ ปี 3 12 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

จ.จันทบุรี

20 22-24 มค 61 ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ

ไปราชการเพื่อ :อบรม GMP

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 24-26 มค 61 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมเครือข่ายประกันคุรภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

22 1-2 กพ 61 อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา อ.นพดล ชุ่มอินทร์

ไปราชการเพื่อ :ปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปี 2561

โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กทม

23 22-24 กพ 61 ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 24 คน

ไปราชการเพื่อ :ศึกษาดูงาน

จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่

24 7-9 กพ 61 อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

ไปราชการเพื่อ :อบรมหลักสูตร ISO 14001:2015 รุ่น 2

โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง กทม

25 1 - 2 กพ 61 ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมสัมมนางาน Thailand Industrial fair ครั้งที่ 6

ไบเทค บางนา กทม

26 2 - 3 กพ 1 อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมสัมมนางาน Thailand Industrial fair ครั้งที่ 6

ไบเทค บางนา กทม

27 23 - 25 มค 61 อ.สุกัญญา สุจริยา นายนัฐพนธ์ โล่สุวรรณ์ นส อรวรรณ คูณหาร นส.ภาพิมล มดแดง นส สมลักษณ์ โพธิ์ใบ

ไปราชการเพื่อ :บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนาชาวเขา ต.แก่นมะกรูด อ.เมือง จ.อุทัยธานี

28 17 มค 61 อ.สุจิตรา อยู่หนู อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม อ.กันยาพร กุณฑลเสพย์

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยากร

โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร

29 22 มค 61 อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรมหลักสูตร GMP และ HACCP

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

30 22 - 24 มค 61 อ.พรพรรณ จิอู๋ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรมหลักสูตร GMP และ HACCP

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.