ขออนุญาตไปราชการที่ ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด เอกสารแนบ
1 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 น.ส.อาสาฬหื อุตตาลกาญจนา น.ส.พุทธพร ไสว

ไปราชการเพื่อ :เก็บข้อมูลการวิจัย

ตลาด อตก. กรุงเทพมหานคร

2 2 ก.ค. 61 น.ส.ฐิตาภรณ์ คงดี

ไปราชการเพื่อ :นำ นศ. ไปรับทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

วัดแจ้งพรหมนคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

3 29 มิ.ย. 61 นายสิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์

ไปราชการเพื่อ :วิภาคหลักสูตร วัสดุศาสตร์

จังหวัดกำแพงเพชร

4 28 ก.ค.61 ผศ.จามรี เครือหงษ์,อ.สุรภี ประชุมพล,นายณัฐพล ทิพย์ลุ้ย, นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ไปราชการเพื่อ :พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน

จังหวัดนครปฐม,จังหวัดราชบุรี

5 21-22 ก.ค.2561 อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง, อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์, ผศ.ปฐมพงค์ จิโน, อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์, อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น, อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์, อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ

ชุมชนบ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

6 25-26 ก.ค.2561 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมวิชาการ แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ทั้งระบบ

กทม.

7 12-13 ก.ค.2561 ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง

ไปราชการเพื่อ :เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

8 12, 13 ก.ค.2561 อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

ไปราชการเพื่อ :ลงพื้นที่สำรวจบริการวิชาการ "การสร้างมูลค่าจากขยะ"

ชุมชนเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

9 10-16 ก.ค. 61 อ.สุกัญญา สุจริยา

ไปราชการเพื่อ :ขอคำแนะนำแก้ไขผลงานเพื่อตีพิมพ์

ม.ขอนแก่น

10 11-13 ก.ค.61 ผศ.จามรี เครือหงษ์, อ.สุรภี ประชุมพล

ไปราชการเพื่อ :คิดต่อประสานงานและคัดเลือกนักเรียน

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์

11 28-31 ส.ค.61 ผศ.จามรี เครือหงษ์, อ.สุรภี ประชุมพล

ไปราชการเพื่อ :อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร .สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่ 8

กรุงเทพมหานคร

12 11 ก.ค. 61 อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จังหวัดพิจิตร

13 6 ส.ค.61 ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ไปราชการเพื่อ :ประเมินการประกันคุณภาพระดับภายในหลักสูตร

จังหวัดปทุมธานี

14 16-17 ก.ค.61 ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ไปราชการเพื่อ :ประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 2 ส.ค.61 ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ไปราชการเพื่อ :ประเมินการประกันคุณภาพระดับภายในระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 18-19 ก.ค.61 ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, อ.พรพรรณ จิอู๋

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรม "Starting a food Business"

โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

17 12 ก.ค.61 ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จังหวัดอุทัยธานี

18 12 ก.ค.61 อ.ปิยลาภ มานะกิจ

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จังหวัดสมุทรปราการ

19 14 ก.ค.61 อ.ปิยลาภ มานะกิจ

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร

20 12 ก.ค.61 ผศ.โกเมน หมายมั่น

ไปราชการเพื่อ :นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จังหวัดสมุทรปราการ

21 5 ก.ค.61 ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, รศ.สายหยุด อุไรสกุล

ไปราชการเพื่อ :รับ ผู้ประเมินหลักสูตร

พระนครศรีอยุธยา

22 29 มิ.ย.-1 ก.ค.61 อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม, นักศึกษา

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมอบรมการพัฒนา Machine Learning (LabVIEW)

กรุงเทพมหานคร

23 25-27 มิ.ย.61 อ.พรพรรณ จิอู๋, อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

ไปราชการเพื่อ :เป็นวิทยาการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

24 6 ก.ค.61 นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ,ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

ไปราชการเพื่อ :รับ-ส่ง ผู้ประเมินหลักสูตร

จังหวัดพิษณุโลก

25 27 มิ.ย.61 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง,รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒ,รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

ไปราชการเพื่อ :ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

26 16 ก.ค.61 ผศ.ดร.อรสา เตเติวัฒน

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมการอบรม"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานฯ"

ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

27 12 ก.ค.2561 อ.วัชระ ชัยสงคราม

ไปราชการเพื่อ :นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

28 19-21 ก.ค.2561 อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น, อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม, อ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน

ไปราชการเพื่อ :นำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง

29 10-12 ก.ค. 61 อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์

ไปราชการเพื่อ :ดำเนินการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จังหวัดชลบุรี

30 1-2 พ.ย.61 ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ไปราชการเพื่อ :เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 14

จังหวัดพิษณุโลก