ชื่อ - นามสกุล นายนัฐพันธ์   พูนวิวัฒน์
สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : คอ.ม.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี : คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก
E-mail Jib027@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1151 อาคาร 11 ชั้น 5

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต