ชื่อ - นามสกุล ผศ.วีระชาติ   จริตงาม
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏพระนคร, วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
E-mail weerachat.j@nsru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 11 ชั้น 4

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต